17 d’abril, Dia Europeu de la Informació Juvenil

poster17deabril_noticia

 

El proper dimarts 17 d’abril Europa celebra el Dia Europeu de la Informació Juvenil, una jornada que reivindica la importancia d’acompanyar els joves en el seu camí cap a l’emancipació i el seu desenvolupament coma ciutadans.

http://www.injuve.es/ca/europa/noticia/17-de-abril-2018-dia-de-la-informacion-juvenil

 

Convocades subvencions per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici 2018

ibjove_amb_nom

 

Es poden presentar sol·licituds fins al dia 2 DE MARÇ DE 2018

http://www.caib.es/sites/joventut/ca/subvencions_per_a_projectes_dactivitats_i_per_manteniment_2018/

El Consell de la Joventut de les Illes Balears

logoCJIBcolor

 

 

El Consell de la Joventut de les Illes Balears -en endavant, CJIB- és el màxim òrgan de canalització de la participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de les Illes Balears. Es configura com un òrgan col·legiat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, però no participa en l’estructura orgànica no jeràrquica d’aquesta, amb la qual cosa queda garantida la seva autonomia i independència.

La funció principal és representar les persones joves de les Illes Balears i, en aquest sentit:

– Canalitza les iniciatives i les propostes de les persones joves.

– Representa la joventut davant de les institucions i assessora les administracions públiques en aquesta matèria.

– Promou l’associacionisme juvenil.

– Desenvolupa activitats i projectes que són beneficiosos per al jovent de les Illes Balears.

Qui pot formar part del CJIB?

Es preveuen dos tipus de membres, els de ple dret els observadors.

Poden ser membres de ple dret del CJIB les entitats següents:

a) Les associacions de joves constituïdes legalment i inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que compleixin els requisits següents:

 • Que estiguin formades majoritàriament per joves en edats compreses entre els 14 i els 30 anys, ambdues incloses.
 • Que no tenguin ànim de lucre.
 • Que actuïn en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Que estiguin inscrites en el Registre d’Associacions de les Illes Balears o que, inscrites en Registre Nacional d’Associacions, tenguin la seu o una delegació permanent a la comunitat autònoma de les Illes Balears; o que, segons la seva tipologia, estiguin inscrites en el registre corresponent.
 • Que tinguin implantació, com a mínim, en una illa i que acreditin un nombre mínim de deu socis o afiliats.

b) Les seccions juvenils d’associacions de qualsevol àmbit que tenguin òrgans de representació i decisió propis i independència plena per als assumptes juvenils, i que com a tals figuren en els estatuts de les associacions respectives, o que sigui delegada expressament per aquestes la representació en matèria juvenil a la secció o equivalent, mitjançant acord dels seus òrgans de govern, i que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.

c) Les federacions d’associacions legalment constituïdes i inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que estiguin formades per un mínim de tres associacions de joves que compleixin tots els requisits que estableix la lletra a d’aquest apartat. En aquest cas, cap de les associacions no pot designar representants a títol individual en el CJIB.

d) Les entitats prestadores de serveis a la joventut, sense ànim de lucre, que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que prestin serveis anualment a més de vint joves, com a mínim.

e) Els consells de la joventut insulars.

f) Els consells de la joventut locals o d’àmbit supramunicipal.

Poden ser membres observadors del CJIB les agrupacions sense personalitat jurídica, moviments, col·lectius o persones que, sense complir els requisits per ser membres de ple dret, es consideri d’especial interès la seva participació, amb veu però sense vot, en els òrgans i espais de treball del CJIB. La incorporació d’aquestes persones o col·lectius en els òrgans del CJIB necessita l’autorització prèvia del Ple. El Reglament de funcionament intern del CJIB pot determinar que aquestes persones o col·lectius siguin membres de ple dret, si compleixen els requisits de permanència en el temps i de representativitat que s’estableixin, amb l’autorització prèvia del Ple.

Com funciona el CJIB?

A través de dos tipus d’òrgans:

Els col·legiats són el Ple i la Comissió Permanent. Els unipersonals són la presidència, les vicepresidències, la secretaria i les vocalies.

 

Quins avantatges té el formar part del CJIB?

 • Tenir participació directe en les decisions que prengui el Govern en relació amb la joventut.
 • Tenir un pressupost propi per campanyes, formacions, publicacions, estudis, etc…
 • Tenir un espai de trobada amb totes les entitats en conjunt i temàtiques (lleure, culturals, socials, sindicals, polítiques…).
 • Poder optar a participar i formar-se a altres espais més enllà de les Illes.
 • Accedir al reconeixement que es realitzarà a les convocatòries de subvencions de Mallorca per aquelles associacions que participin del CJIB.

Quan començarà a funcionar el CJIB?

El pas previ és la convocatòria de les entitats perque designin representants en el Ple de constitució del CJIB. En el decurs d’aquesta sessió constitutiva s’ha de nomenar una comissió gestora que ha d’elaborar la proposta de reglament de funcionament intern. Una vegada aprovat aquest reglament, la Comissió Gestora ha de convocar el Ple perquè elegeixi les persones que han de ser membres de la Comissió Permanent. Quan prenguin possessió dels seus càrrecs les persones triades per integrar la Comissió Permanent, aquesta quedarà constituïda i la Comissió Gestora es dissoldrà automàticament.

http://www.caib.es/sites/joventut/ca/consell_de_la_joventut_de_les_illes_balears/

 

Erasmus+ Joventut en Acció

logo_erasmusjuventud

 

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que agrupa els programes de joventut, educació, formació i esport que en anys anteriors estaven diferenciats.

A l’àmbit de la joventut, Erasmus+ Joventut dóna suport a les accions següents:

 

Acció Clau 1

 

Mobilitat dels joves:

– Intercanvis juvenils

– Servei Voluntari Europeu (SVE)

 

Mobilitat dels treballadors a l’àmbit de la joventut:

– Projectes de formació i creació de xarxes

 

Acció Clau 2

 

Associacions Estratègiques:

– Promouen el treball d’alta qualitat a l’àmbit de la joventut.

 

Acció Clau 3

 

Diàleg estructurat:

– Promou els debats entre els joves i els reponsables de la presa de decisions a l’àmbit de la joventut.

 

Qui pot participar?

 

– Per a la mobilitat dels joves i per al diàleg estructurat, joves entre els 13 i els 30 anys.

– Per a la mobilitat dels treballadors a l’àmbit de la joventut i per a les associacions estratègiques no hi ha límit d’edat.

http://www.caib.es/sites/joventut/ca/erasmus_joventut_en_accio-43400/

MONTA-T’HO TU!

Si sou un grup de joves del terme municipal de Llucmajor, en edats compreses entre els 14 i els 30 anys, vinculats entorn a un interés comú, i vos plantejau la possibilitat de constituir-vos en associació juvenil per tal de donar sortida a les vostres inquietuds, podeu sol·licitar una assessoria del servei MONTA-T’HO TU.

Basta que tengueu la idea i les ganes. Contactau amb el CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE de Llucmajor al telèfon 971662512 o al correu electrònic cij@llucmajor.org per sol·licitar una entrevista. Ens trobareu al carrer Jaume I núm.7, de Llucmajor, cada mati de 9 a 14 hores i els dimarts horabaixes de 16 a 21 hores.

Dona’m forma a les vostres inquietuds!!!

Vos donarem suport hora de preparar la documentació, els canals a seguir per sol·licitar el reconeixement com a entitat d’interés municipal, la sol·licitud de subvencions i presentació de projectes, la sol·licidut de l’exempció d’IVA,… i també vos explicarem possibilitats de formar part de projectes Europeus.

DOCUMENTS I PASSES BÀSIQUES.

Se tracta de preparar la documentació que segueix a continuació, amb les còpies pertinents, i portar-la tota al Registre d’Associacions que es troba  al Servei d’Entitats Jurídiques – Pl. Drassana, 4 Plama 07012 , telèfon 971 176 565 / 971 176 464 – Fax 971 78 41 59

Documentació a presentar:

 • dos exemplars originals de l’acta fundacional signats per tots els fundadors
 • dos exemplars originals dels estatuts signats pels fundadors a tots els fulls
 • el pagament de la taxa
 • les fotocòpies de DNI o NIE en vigor dels membres fundadors
 • original i còpia de la  sol·licitud

QUÈ ÉS UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL?

Una associació és simplement un grup de gent que es reuneix per a realitzar activitats en relació a un mateix interès com.

Una associació juvenil és, per tant, una associació els membres de la qual són joves, es a dir, tenen una edat compresa entre els 14 i els 30 anys.

El dret d’associació està reconegut en l’article 22 dela Constitució Espanyola, dins del Títol Primer, “Dels drets i deures fonamentals”. En aquest article s’indica que les associacions constituïdes “hauran d’inscriure’s en un registre únicament a efectes de publicitat” .

La LleiOrgànica1/2002, de 22 de març, publicada en el BOE núm. 73 de 26 de març de 2002, regula el Dret d’Associació.