MONTA-T’HO TU!

Si sou un grup de joves del terme municipal de Llucmajor, en edats compreses entre els 14 i els 30 anys, vinculats entorn a un interés comú, i vos plantejau la possibilitat de constituir-vos en associació juvenil per tal de donar sortida a les vostres inquietuds, podeu sol·licitar una assessoria del servei MONTA-T’HO TU.

Basta que tengueu la idea i les ganes. Contactau amb el CENTRE D’INFORMACIÓ JOVE de Llucmajor al telèfon 971662512 o al correu electrònic cij@llucmajor.org per sol·licitar una entrevista. Ens trobareu al carrer Jaume I núm.7, de Llucmajor, cada mati de 9 a 14 hores i els dimarts horabaixes de 16 a 21 hores.

Dona’m forma a les vostres inquietuds!!!

Vos donarem suport hora de preparar la documentació, els canals a seguir per sol·licitar el reconeixement com a entitat d’interés municipal, la sol·licitud de subvencions i presentació de projectes, la sol·licidut de l’exempció d’IVA,… i també vos explicarem possibilitats de formar part de projectes Europeus.

DOCUMENTS I PASSES BÀSIQUES.

Se tracta de preparar la documentació que segueix a continuació, amb les còpies pertinents, i portar-la tota al Registre d’Associacions que es troba  al Servei d’Entitats Jurídiques – Pl. Drassana, 4 Plama 07012 , telèfon 971 176 565 / 971 176 464 – Fax 971 78 41 59

Documentació a presentar:

  • dos exemplars originals de l’acta fundacional signats per tots els fundadors
  • dos exemplars originals dels estatuts signats pels fundadors a tots els fulls
  • el pagament de la taxa
  • les fotocòpies de DNI o NIE en vigor dels membres fundadors
  • original i còpia de la  sol·licitud

QUÈ ÉS UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL?

Una associació és simplement un grup de gent que es reuneix per a realitzar activitats en relació a un mateix interès com.

Una associació juvenil és, per tant, una associació els membres de la qual són joves, es a dir, tenen una edat compresa entre els 14 i els 30 anys.

El dret d’associació està reconegut en l’article 22 dela Constitució Espanyola, dins del Títol Primer, “Dels drets i deures fonamentals”. En aquest article s’indica que les associacions constituïdes “hauran d’inscriure’s en un registre únicament a efectes de publicitat” .

La LleiOrgànica1/2002, de 22 de març, publicada en el BOE núm. 73 de 26 de març de 2002, regula el Dret d’Associació.

QUI I COM POT CONSTITUIR-SE UNA A J?

Una associació es pot considerar constituïda des del moment en què la gent es reuneix amb la voluntat de fer coses amb uns fins en els quals està basada l’associació.  Però aquesta reunió i declaració d’intencions s’ha de protocolaritzar. I això què vol dir?  Tot seguit vos ho anirem explicant.

 Poden formar part de les associacions juvenils totes les persones amb una edat compresa entre els catorze anys complerts i els trenta sense complir.

La primera reunió, en la qual es decideix formar l’associació, és l’assemblea constituent. Cal definir de forma clara què es vol aconseguir, els objectius concrets, les bases de funcionament i com dur-los a terme. L’acta d’aquesta assemblea és la què dóna constància d’aquests fets. És el que se coneix com a acta fundacional . Continua llegint