ACCÉS A LA UNIVERSITAT – DES DE BATXILLERAT o equivalent

Per accedir als estudis universitaris és necessari superar una prova d’accés (PAU) que, juntament amb les qualificacions del batxillerat, valora, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica i els coneixements  dels alumnes. Poden participar en aquesta prova els alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller.

La característica fonamental de la prova d’accés és que cada estudiant defineix, mitjançant les matèries de modalitat, el seu propi perfil d’accés.

Consta d’una fase general obligatòria la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida; i d’una fase específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau on vulgui accedir un estudiant, en els casos en què calgui ordenar les sol·licituds d’ingrés si l’oferta de places és inferior a la demanda.

La fase general consta de cinc exercicis, un sobre els continguts d’una matèria de modalitat de segon de batxillerat que tria l’estudiant.

Pel que fa a la fase específica, l’estudiant es pot examinar d’un màxim de quatres màteries de modalitat de segon curs de batxillerat.

Més informació sobre  la PAU