LES XARXES SOCIALS

Tot I que no neixen amb aquest fi, les xarxes socials han passat de ser un simple nexe d’unió  entre amistats a oferir possibilitats reals de recerca de feina. Un exemple clar és el grup obert BORSA DE FEINA dela XarxaInfojove de la plataforma facebook,  el qual  se presenta com a  grup per difondre, intercanviar i compartir accions per a l’ocupació: oferta i demanda, cursos, activitats, tallers i xerrades, etc.

 

Per donar-s’hi d’alta cal tenir perfil al facebook i aferir-se al grup que se pot trobar al cercador com a BORSA DE FEINA-XARXA INFOJOVE.

 

També al twitter hi ha diferents canals d’informació d’ofertes de feina als quals t’hi pots aferir com a seguidor i d’altres xarxes socials especialitzades com:

LINKEDIN

XING

JOB AND TALENT

MARKETYOU

 

DOCUMENTS I PASSES BÀSIQUES.

Se tracta de preparar la documentació que segueix a continuació, amb les còpies pertinents, i portar-la tota al Registre d’Associacions que es troba  al Servei d’Entitats Jurídiques – Pl. Drassana, 4 Plama 07012 , telèfon 971 176 565 / 971 176 464 – Fax 971 78 41 59

Documentació a presentar:

  • dos exemplars originals de l’acta fundacional signats per tots els fundadors
  • dos exemplars originals dels estatuts signats pels fundadors a tots els fulls
  • el pagament de la taxa
  • les fotocòpies de DNI o NIE en vigor dels membres fundadors
  • original i còpia de la  sol·licitud

MÉS GRANS DE 25 ANYS

Pots utilitzar aquesta via d’accés a la Universitat si tens  25 anys o els cumpleixes abans de l’1 d’octubre de l’any de la convocatòria. Queden exclosos de poder fer la prova les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés ala Universitat).

Per saber-ne més sobre la prova d’accés i models d’exàmens pitja AQUÍ.

Has de saber que l’Escola d’Adults de Llucmajor prepara per aquesta prova d’accés, en concret la part comuna. Entra en aquest enllaç i ho podràs consultar

Accés als CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Hi ha dues vies d’accés als cicles formatius de grau mitjà:

a) Accés directe:

  •  Amb el títol de graduat en educació secundària. Títol de tècnic auxiliar. Títol de tècnic. Haver superat 2n de BUP 1r cicle REM. Haver superat 3r curs del Pla de 1963 d’arts i oficis o el 2n de comuns experimentals.
  • Haver superat altres estudis declarats equivalents a efectes acadèmics amb alguns dels anteriors.

b) Accés amb prova:

  • Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau mitjà. Certificat d’haver superat la prova singular d’accés. Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles de grau superior. Certificat d’haver superat la prova d’accés a cicles d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny. Certificat d’haver superat la prova d’accés als estudis superiors de disseny. Certificat d’haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  • Altres documents que l’Administració educativa reconegui com a vàlids.

EL CARNET D’ALBERGUISTA

El Carnet d’Alberguista t’obre les portes als albergs de la REAJ o xarxa espanyola d’albergs juvenils. Et permet, també,  gaudir de les més de 4.000 instal·lacions de la International Youth Hostel Federation (IYHF) situades als principals indrets turístics del món.

Hi ha quatre modalitats de carnet d’alberguista:

– REAJ jove, que alhora es divideix en CARNET D’ALBERGUISTA JOVE <25 i CARNET D’ALBERGUISTA JOVE

– REAJ ADULT ( a partir de 30 anys)

– REAJ FAMILIAR

– i CARNET D’ALBERGUISTA DE GRUP.

Si vols més informació CLICA AQUÍ

Pots passar pel CIJ a sol·licitar el teu carnet!

QUÈ ÉS UNA ASSOCIACIÓ JUVENIL?

Una associació és simplement un grup de gent que es reuneix per a realitzar activitats en relació a un mateix interès com.

Una associació juvenil és, per tant, una associació els membres de la qual són joves, es a dir, tenen una edat compresa entre els 14 i els 30 anys.

El dret d’associació està reconegut en l’article 22 dela Constitució Espanyola, dins del Títol Primer, “Dels drets i deures fonamentals”. En aquest article s’indica que les associacions constituïdes “hauran d’inscriure’s en un registre únicament a efectes de publicitat” .

La LleiOrgànica1/2002, de 22 de març, publicada en el BOE núm. 73 de 26 de març de 2002, regula el Dret d’Associació.

Prova lliure per a l’obtenció del títol de Batxiller per a majors de 20 anys

 

La prova lliure per a l’obtenció del títol de Batxillerat per a persones majors de 20 anys és una opció que cal  tenir en compte per a tots aquells alumnes que en el seu moment van començar els ensenyaments de batxillerat i no els van finalitzar, ja que es preveu el reconeixement de les matèries ja superades, de tal manera que aquests alumnes només s’hauran d’avaluar de les assignatures que no tenguin aprovades (tal com se senyala al tríptic adjunt). Aquesta possibilitat es mantindrà també per a les matèries superades en altres convocatòries de prova lliure.

 

Els requisits són tenir 20 anys o més i no estar matriculat en ensenyaments de batxillerat en qualsevol de les seves modalitats (presencial, nocturn i a distància) en el moment de la prova. En cas d’estar matriculats, s’haurien de donar de baixa.

 

 

Per a més informació us podeu adreçar al Servei d’Aprenentatge Permanent (tel. 971177525)  i també en aquest enllaç.

ACCÉS A LA UNIVERSITAT – DES DE BATXILLERAT o equivalent

Per accedir als estudis universitaris és necessari superar una prova d’accés (PAU) que, juntament amb les qualificacions del batxillerat, valora, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica i els coneixements  dels alumnes. Poden participar en aquesta prova els alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller.

La característica fonamental de la prova d’accés és que cada estudiant defineix, mitjançant les matèries de modalitat, el seu propi perfil d’accés.

Consta d’una fase general obligatòria la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida; i d’una fase específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau on vulgui accedir un estudiant, en els casos en què calgui ordenar les sol·licituds d’ingrés si l’oferta de places és inferior a la demanda.

La fase general consta de cinc exercicis, un sobre els continguts d’una matèria de modalitat de segon de batxillerat que tria l’estudiant.

Pel que fa a la fase específica, l’estudiant es pot examinar d’un màxim de quatres màteries de modalitat de segon curs de batxillerat.

Més informació sobre  la PBAU

LA FORMACIÓ PROFESSIONAL

La formació professional en el sistema educatiu compren un conjunt de cicles formatius amb una organització modular, de durada variable i continguts teòrics i pràctics adequats als diferents camps professionals.

Els cicles formatius són de grau mitjà i de grau superior. Les persones que superin un cicle de grau mitjà obtendran el títol de Tècnic de la corresponent professió i les que superin un cicle de grau superior obtendran el títol de Tècnic superior.

Una part de la formació es realitza en els centres educatius i el mòdul de formació en centres de treball es realitza en les empreses. El mòdul esmentat comporta un període de pràctiques formatives en un entorn real de feina, és obligatori i avaluable en cada un dels cicles formatius.

No hi ha pas directe del grau mitjà al grau superior, ja que ambdós nivells requereixen coneixements de base diferents i estan configurats com a formacions terminals per a l’accés al món laboral.