Beques i ajuts a l’estudis 2022-23- Ministeri d’Educació i FP

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts, a proposta del Ministeri d’Educació i FP, el Reial Decret pel qual s’estableixen els llindars de renda i patrimoni familiar i les quanties de les beques i ajuts a l’estudi per al curs 2022-2023 https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-2852

⚠⚠ Amb l’aprovació d’aquest Reial Decret i la posterior convocatòria de les beques, els terminis s’avançaran quatre mesos, de manera que està previst que el període de sol·licitud de beques s’obri el proper mes de març i no el juliol o l’agost com venia sent habitual.

En aquest enllaç podeu consultar el tipus de beques prevists tot i que en aquests moments (dia 24/02/2022) sols hi ha informació de la convocatòria 2021-22 https://www.becaseducacion.gob.es/becas-y-ayudas/fp-bachillerato-otros/tipos-de-becas.html

💰💰 Respecte a les modalitats i quanties de les beques, es mantenen les del passat curs. En tots els ensenyaments, la quantia fixa lligada a la renda del sol·licitant serà de 1.700 euros; la quantia fixa lligada a la residència del sol·licitant durant el curs de 1.600 euros; la quantia fixa lligada a l’excel·lència en el rendiment acadèmic oscil·larà entre 50 i 125 euros a partir d’una nota mitjana de 8; i la quantia variable i diferent per als diferents sol·licitants que resultarà de la ponderació de la nota mitjana de l’expedient de l’estudiant i de la seua renda familiar, tindrà un import mínim de 60 euros. I per als ensenyaments no universitaris, la beca bàsica serà de 300 euros, que s’incrementa en 50 euros per als alumnes de Cicles Formatius de Grau Bàsic; mentre que en ensenyaments universitaris, els becats estaran exempts de pagar la matrícula del primer curs de Grado, de manera que només haurien de pagar les taxes relacionades amb els serveis acadèmics corresponents als crèdits dels que s’hagin matriculat.

5️⃣5️⃣  Per a aquest pròxim curs, es redueix d’un 7 a un 5 la nota mitjana que l’alumne haurà d’obtenir tant per cursar el primer com el segon curs d’un Màster no habilitant, igual com ja succeeix amb els Màsters habilitants per exercir determinades professions, una mesura que costarà, segons estimacions del Govern espanyol, entre 26 i 45 milions d’euros.

D’aquesta manera, s’estén com a requisit l’obtenció d’un 5 de mitjana per obtenir beca, com és el cas en els primers cursos de Batxillerat i d’una FP de Grau Superior, mentre que per rebre beca en primer curs d’un Cicle d’FP Mitjà i FP Bàsica valdrà amb estar matriculat.

Per ser becat per cursar els segons cursos, l’estudiant haurà de superar totes les matèries tret d’una (o un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs en què hagués estat matriculat a FP). Quant als ensenyaments de Grau, per obtenir beca en el primer curs, la nota mitjana de l’EBAU haurà de ser de mínim un 5, encara que els requisits variaran en posteriors cursos segons la branca de coneixement del Grau en el qual estudiï el sol·licitant.

Així, en ensenyaments tècnics i de Ciències, el requisit serà superar el 65% dels crèdits matriculats; en Ciències de la Salut l’alumne haurà de superar el 80% dels crèdits; i en Ciències Socials i Jurídiques, així com en Arts i Humanitats, n’hi haurà prou amb aprovar el 90% dels crèdits.

📌📌 Anirem publicant les novetats respecte a la convocatòria 2022-23

Proves de llengua catalana- maig 2022 Direcció General de Política Lingüística

📌 Informació general

— Hi haurà proves dels nivells A2, B1, B2, C1 i C2, i de llenguatge administratiu.
— Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2, C1 i C2) no s’ha d’acreditar cap nivell previ. Per inscriure’s a les proves del certificat de coneixements de llenguatge administratiu, s’ha d’acreditar, com a mínim, el nivell C1 de llengua catalana.
— Les bases de la convocatòria estableixen que només és possible la inscripció a un sol certificat de coneixements generals. En canvi, s’admetrà alhora la inscripció al certificat del nivell C2 i al de llenguatge administratiu.
— La inscripció es podrà fer de manera telemàtica o presencialment.

Calendari

—🗓🗓 Termini d’inscripció: del 17 al 30 de març de 2022, ambdós inclosos
— Publicació de les relacions provisionals d’admesos i d’exclosos: 21 d’abril de 2022, a partir de les 15 h
— Termini per esmenar errors en les inscripcions: del 22 al 28 d’abril de 2022
— Publicació de les relacions definitives d’admesos i d’exclosos: 17 de maig de 2022, a partir de les 15 h
— Proves:

— Publicació dels resultats provisionals: 13 de juliol de 2022, a partir de les 15 h
— Termini per sol·licitar revisió i tràmit de vista: del 14 al 15 de juliol de 2022
— Publicació dels resultats definitius d’aptes i no aptes de cada nivell: 13 de setembre, a partir de les 15 h

Aquí podeu consultar els calendaris de les proves i les bonificacions i exempcions de la taxa 👇👇

http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=5036654&coduo=2390443&lang=ca

⚠⚠ AVÍS. Per a la inscripció als cursos de llengua catalana, consultau el web de l’Institut d’Estudis Baleàrics:https://llengua.iebalearics.org/

L’Associació Juvenil Scouts Myotragus celebra el Dia del Fundador

El 22 de febrer és, per al moviment escolta de tot el món, el Dia del Fundador. En aquesta data van néixer Baden Powell, fundador del moviment, i Olave, la seva dona, que va ser la gran impulsora del moviment femení (Guia).

40 milions de persones a tot el món celebren aquest dia com una manera d’aprendre més sobre l’escoltisme, i així reflexionar sobre la seva pertinença a un moviment que agermana tants països i cultures diferents.

A s’Arenal hi ha una entitat, el Grupo Scout Myotragus 684 que des de fa uns anys dur a terme una gran tasca socioeducativa amb el col·lectiu infantil i juvenil.

Per commemorar la data d’ahir varen penjar una pancarta del moviment Scout a la façana de l’oficina d’atenció al Ciutadania de s’Arenal

Preniu nota ✍🏽✍🏽
🗓 Dissabte 26/02 a la Plaça Major hi haurà moltes activitats.

🕓 A partir de les 16.00 h!

El programa de GARANTIA JUVENIL

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés de les persones joves de més de 16 i menors de 30 anys al mercat de treball.

Garantia Juvenil està dirigida a persones joves en recerca de feina que no es trobin en situació d'estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o aliè, i vulguin aconseguir la seva inserció plena al mercat laboral.

Les persones joves podran sol·licitar la seva inscripció sempre que compleixin els REQUISITS (consulta dades concretes al web: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html

Està enfocada que totes les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d’educació o formació puguin rebre una oferta d’ocupació, educació o formació, inclosa la formació d’aprenent o període de pràctiques, després d’acabar l’educació formal o quedar desocupats.

El que es preten és que cada persona jove pugui rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seva inscripció. Amb aquesta finalitat es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer on les persones joves, inscrites amb caràcter voluntari, passen a constituir una llista única de demanda a disposició de les entitats responsables de proposar les ofertes concretes.

⚠⚠Si t’has d’inscriure per primera vegada a Garantia Juvenil ho has de fer des d’aquest enllaç: https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud

⚠⚠ Si ja has accedit al sistema alguna vegada pots entrar-hi des d’aquest enllaç: https://garantiajuvenil.sepe.es/loginAcceso

📌📌Si necessites més informació o suport per a la inscripció o consulta de dades pots contactar amb noltros

Està inscrit-a a Garantia Juvenil té molts avantatges ‼‼

Entre els avantatges de Garantia Juvenil destaquen els ajuts a la contractació i les convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació.

Premis de narrativa curta PLOMA DE FERRO 2022

 Aquí teniu informació sobre els Premis de narrativa curta Ploma de ferro 2022, organitzats per l’Ajuntament de Capdepera.

En els arxius adjunts disposau de les bases de participació i el model de sol·licitud.

Més informació: https://www.ajcapdepera.net/ca/noticies/bases-premis-ploma-de-ferro-2022

D’altra banda, aquest concurs literari es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Això implica que en cas de resultar guanyador/guanyadora per a la percepció del premi s’haurà d’aportar la documentació següent:

  • Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (ja se us en facilitaria el model).
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
  • Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de tresoreria (ja se us en facilitaria el model).

La data límit de presentació d’obres de la categoria adulta: 18 de març de 2022 a les 14 h

Convocatòria de diverses borses extraordinàries per cobrir places vacants amb caràcter d’interinitat de la CAIB (cos subaltern, cos administratiu i cos superior)

📌 Borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants de diferents cossos:

🗓 Termini de sol·licitud:

Quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. (BOIB núm. 27 de 19 de febrer de 2022)

⚠ T’agradaria saber com funcionen les oposiciones ⁉

Sol·licita cita per una assessoria

👇👇

👉👉 https://llucmajove.org/2022/02/14/assessoria-enfeinat/

Cursos de DINAMITZACIÓ D’ACTIVITATS de temps lliure INFANTIL I JUVENIL i de DIRECCIÓ D’ACTIVITATS de temps lliure INFANTIL I JUVENIL- Convocatòries obertes


En aquest apartat trobareu convocatòries de cursos de dinamització i/o direcció d’activitats de temps lliure infantil i juvenil que comencen en breu

En aquest enllaç trobareu una relació dels cursos de diferents escoles de formació dins el periode 2021-22:

https://joventut.conselldemallorca.cat/documents/867081/1040358/24.+Cursos+monitor+2022.pdf/8147b843-1ff9-ed60-2b4f-dcda680564d4?t=1647596382312

T

Aquí podeu consultar la relació d’escoles reconegudes de formació en matèria de lleure educatiu de Mallorca: