Docent anglès A1 (SSCE01) i anglès A2 (SSCE02)- Ajuntament de Llucmajor

📢Programes Mixts #SOIBJove Formació i Ocupació

👉Ofertes de personal directiu, docent i de suport #Llucmajor

Ajuntament de Llucmajor

✅ Docent anglès A1 (SSCE01) i anglès A2 (SSCE02) per als programes mixtes Boscmajor VI i Hortusmajor III respectivament. Ref. 4973

🚨Termini inscripcions fins al 8/1/2023‼

▶Informació i inscripcions: https://soib.es/ofertes-de-personal-directiu-docent-i-de…/

5 places INSS- Ofertes públiques SOIB

Núm. oferta 04 2022 006945

Ocupació: Empleat Administratiu sense atenció al públic

📍 Entitat: Instituto Nacional de la Seguridad Social- Palma

🟢 Nombre de llocs oferts: 5 places

Contracte d’interinatge de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga

🗓️ Obert termini de sol·licitud fins dia 27/12/2022 a l’enllaç https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml…

Si cumpleixes els requisits:

🔎cerca l’oferta (número)

👇🏻 clica damunt

✍️ i inscriu-t’hi

Funcions:

  • Tràmit de prestacions gestionades per l’ INSS i les seves reclamacions prèvies.
  • Atenció no presencial al ciutadà.
  • Suport als òrgans directius.

Tota la informació 👇👇

Procés selectiu categoria Policia Local

👮🏼‍♀️🚓 Convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, tres places vacants de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Felanitx mitjançant el procediment ordinari

🗓 El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

⚠ Requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir devuit anys complits.

c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, caldrà aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l’annex 5 del Decret 40/2019, de 30 d’abril.

e) No haver estat separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.

f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

g) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

h) Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.

h) Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.

i) Estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua catalana. Els certificats han de ser els expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013.

j) Haver abonat la taxa per drets d’examen.

Consultau les bases de la convocatòria

Borsa d’ocupació oberta ENAIRE: personal administratiu, informàtic i manteniment)

🚨 Atenció!

📌 Oberta convocatòria de borsa d’ocupació per a tècnics de nivell D ( personal administratiu, informàtic i de manteniment) ENAIRE

👉 Consulta les bases a 👉https://empleo.enaire.es/empleo/PFSrv?accion=avisos&codigo=20221129&titulo=EXTERNA%20NIVELES%20D%2020221129

🗓  Fins dia 14/12

Vols fer feina a l’112? Gestor-a telefònic-a. Borsa de feina

Creació d’una borsa de treball de personal laboral no permanent en la categoria professional de gestors d’emergències per al SEIB112 mitjançant un procés selectiu reglat.

 Les persones aspirants formaran part d’un borsí que els donarà dret, d’acord amb la puntuació obtinguda en el procediment selectiu, a ser cridats per cobrir totes les necessitats de personal que puguin sorgir a l’àrea d’Operacions del SEIB 112, ja sigui amb motiu del període estival, substitucions per maternitat, excedències, augment temporal de feina, baixes de llarga duració o altres causes.

Tota la informació: https://www.caib.es/sites/112/ca/borsa_/

Inscripció oberta fins dia 28/11/22

1 plaça Administratiu-iva Institut Balear de l’Habitatge

Núm. oferta 042022006246 (SOIB)

Ocupació
Administratiu/va

Entitat
Institut Balear de l’habitatge

Nombre de llocs oferts
1

Municipi lloc de feina
Palma

Data fi sol·licituds
15/11/2022 a : https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml

Funcions
Les pròpies de la categoria d’administratiu/administrativa aplicades a la gestió del projecte “35 habitatges i aparcaments als carrers de Tous i Fornaris, a Palma” dintre del marc de “Climate Positive Circular Communities-ARV” (CPCC)

🧐 Consulta la informació general, els requisits i les condicions de l’oferta

recorda que al cij tenim un servei d’assessories sobre recerca de feina o millora de feina.
pots sol·licitar cita al 674343311 (WHATASAPP).
JOVES DE 16 A 30 ANYS

Cercador d’ofertes públiques d’ocupació-SOIB

Pots accedir a la informació concreta de cada oferta des d’aquest enllaç: https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA

Has de clicar sobre l’oferta que t’interessi i consultar la informació generals, els requisits i les condicions. En cas que cumpleixis els requisits i les condicions t’interessins, pots inscriure’t a l’oferta. Si resultes seleccionat-ada, des del SOIB contactaran amb tu.

Si estàs en procés de recerca de feina o vols millorar la teva feina actual, pots sol·licitar cita per una assessoria al CIJ. Cita prèvia per whatsapp al 674 343 311

Convocatòria de dues borses de treball de diferents categories Ajuntament de Llucmajor

✅ Borsa de treball d’administratius/ives de l’ Escala d’Administració General, Subescala Administrativa, Grup C, Subgrup C1, per a posteriors nomenaments com a personal funcionari interí Ajuntament de Llucmajor

Més informació:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11633/665212/aprovacio-de-la-convocatoria-i-les-bases-per-crear

✅ Borsa de personal funcionari interí tècnic d’administració general de l’ Escala d’Administració General, classe superior, del Grup A, Subgrup A1, adscrita a la Regidoria d’urbanisme i medi ambient de l’Ajuntament de Llucmajor

Més informació:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11633/665204/aprovacio-de-la-convocatoria-de-les-proves-selecti