I Concurs de Joves Guionistes “CinemaBlue”

f90c4f_32cc3081f2e649689bb9fd2dc6dd0727

 

I CONCURS de Joves Guionistes

Termini d’Inscripció

¡Ampliat Fins al 15 DE MAIG 2016!

Volem incentivar la creativitat dels més Joves.

¿El premi? Gravarem el guió cinematogràfic Elegit Per nostre Jurat Especialitzat. No Pots Deixar Passar aquesta OPORTUNITAT. Omple el Formulari Que Trobaràs Més Baix i Envia’ns la teva obra. Sort!

Beques de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea durant l’any acadèmic 2015-2016

UNIVER~1

 

Poden beneficiar-se de les ajudes previstes en aquesta Resolució per a l’any acadèmic 2015-2016 les persones que es trobin en alguna de les circumstàncies descrites en cadascuna de les nou categories següents:

1a. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que cursin estudis universitaris oficials a alguna universitat espanyola de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i que participin en programes institucionals de mobilitat que permeten cursar part d’aquests estudis a un centre d’ensenyament superior francès dins l’àmbit dels territoris integrats a l’Euroregió Pirineus Mediterrània.

Tenen prioritat les sol·licituds per cursar estudis relacionats amb les temàtiques següents:

―Plataformes tecnològiques relacionades amb la salut.

―Agroalimentació.

―Biotecnologia.

―Turisme.

2a. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-28) per cursar estudis de màster universitari oficial que no s’imparteixen a la Universitat de les Illes Balears.

Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra illa per cursar estudis de màster oficial que s’imparteixen a la Universitat de les Illes Balears.

3a. Alumnes amb domicili familiar a Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera que s’han de desplaçar a una altra illa de les Balears per cursar diplomatures, llicenciatures o estudis oficials de grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, arquitectura o enginyeria a qualsevol centre de la Universitat de les Illes Balears o per fer pràctiques de laboratori obligatòries dels estudis de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, llevat dels casos d’exclusió que figuren en l’apartat 6 d’aquest annex.

4a. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-28) per cursar, a centres propis d’universitats públiques, diplomatures, llicenciatures o estudis oficials de grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, arquitectura o enginyeria que no s’imparteixen a la Universitat de les Illes Balears ni als centres adscrits a aquesta Universitat.

5a. Alumnes amb domicili familiar a Menorca, Eivissa o Formentera que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-28) per cursar, a centres propis d’universitats públiques, diplomatures, llicenciatures o estudis oficials de grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, arquitectura o enginyeria que la Universitat de les Illes Balears o els centres que hi estan adscrits només imparteixen a Mallorca.

6a. Alumnes amb domicili familiar a Mallorca que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-28) per cursar, a centres propis d’universitats públiques, diplomatures, llicenciatures o estudis oficials de grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, arquitectura o enginyeria perquè no han obtingut plaça a la Universitat de les Illes Balears ni als centres adscrits a aquesta Universitat.

7a. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-28) per cursar, a universitats privades o a centres adscrits a universitats públiques o privades, diplomatures, llicenciatures o estudis oficials de grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, arquitectura o enginyeria que no s’imparteixen a la Universitat de les Illes Balears ni als centres adscrits a aquesta Universitat.

8a. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-28) per cursar, a universitats privades o a centres adscrits a universitats públiques o privades, diplomatures, llicenciatures o estudis oficials de grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, arquitectura o enginyeria perquè no han obtingut plaça a la Universitat de les Illes Balears ni als centres adscrits a aquesta Universitat.

9a. Alumnes amb domicili familiar a les Illes Balears que s’han de desplaçar a una altra comunitat autònoma d’Espanya o a un altre país de la Unió Europea (UE-28) per cursar diplomatures, llicenciatures o estudis oficials de grau, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, arquitectura o enginyeria que a les Illes Balears només s’imparteixen a centres adscrits a la Universitat de les Illes Balears.

Requisits generals i exclusions

Per poder obtenir una de les ajudes d’aquesta convocatòria, s’han de complir els requisits generals següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola o d’algun estat membre de la Unió Europea. Les persones estrangeres no comunitàries han d’acreditar la condició de residents. Queden excloses de concórrer-hi les que es trobin en situació d’estada.

b) Tenir el domicili familiar a les Illes Balears. A aquest efecte, s’entén que tenen el domicili familiar a les Illes Balears les persones que tenen veïnatge administratiu a qualsevol dels municipis de les Illes Balears.

c) Cursar 42 crèdits o més d’una única titulació oficial universitària durant l’any acadèmic 2015-2016. En el cas de sol·licitants que cursin estudis corresponents a una programació conjunta d’ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions que componen la PCEO.

d) Cursar els estudis a una universitat pública o privada ubicada a algun dels països de la Unió Europea (UE-28): Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, el Regne Unit, la República Txeca, Romania, Suècia o Xipre.

Per poder obtenir l’ajuda, s’han de complir els requisits següents, referents al rendiment acadèmic del curs 2014-2015:

a) Els sol·licitants que tenguin el títol de batxiller, que accedeixin a la universitat mitjançant la prova d’accés i que es matriculin per primera vegada del primer curs d’uns estudis de grau han d’acreditar una nota d’accés a la universitat igual o superior a 5,50 punts ―sense comptar-hi la qualificació obtinguda en la fase específica―, calculada d’acord amb la fórmula següent: 0,6 NMB + 0,4 QFG (on NMB és la nota mitjana de batxillerat i QFG, la qualificació de la fase general).

En les vies d’accés a la universitat restants també es requereix una nota mínima de 5,50 punts en la prova o en l’ensenyament que permeti accedir a la universitat.

b) Els sol·licitants de beca del segon curs o dels posteriors han d’haver superat durant el curs acadèmic 2014-2015, i segons la branca de coneixement a la qual pertanyin els estudis, els percentatges de crèdits de què s’hagin matriculat que s’indiquen a continuació:

― Arts i humanitats: 90 %.

― Ciències: 65 %.

― Ciències socials i jurídiques: 90 %.

― Ciències de la salut: 80 %.

― Enginyeria o arquitectura: 65 %.

En qualsevol cas, la persona sol·licitant ha d’haver estat matriculada, com a mínim, de 42 crèdits d’una única titulació oficial universitària el curs 2014-2015. En el cas de sol·licitants que cursaven estudis corresponents a una programació conjunta d’ensenyaments oficials (PCEO) o doble grau, els crèdits poden ser de qualsevol de les dues titulacions que componen la PCEO.

A l’efecte d’acreditar aquest requisit, no es tenen en compte els crèdits convalidats, reconeguts o transferits.

c) Els sol·licitants de beca per a estudis de màster han de complir els requisits acadèmics següents:

― Els estudiants de primer curs de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l’exercici d’una professió regulada han d’acreditar una nota mitjana de 6,50 punts en els estudis previs que donen accés al màster. Pel que fa als restants estudis de màster, han d’acreditar una nota mitjana de 7,00 punts. Les notes mitjanes procedents d’estudis d’ensenyaments tècnics s’han de multiplicar pel coeficient 1,17.

― Els estudiants de segon curs de màsters que habiliten o que són una condició necessària per a l’exercici d’una professió regulada han d’acreditar una nota mitjana del primer curs de 6,50 punts. En el cas dels restants estudis de màster, han d’acreditar una nota mitjana de 7,00 punts.

En tot cas, a més de les notes mitjanes fixades en els apartats anteriors, els sol·licitants de beca per al segon curs d’un màster han d’acreditar que han superat tots els crèdits de què s’havien matriculat el primer curs. Aquest mateix criteri s’aplica també als casos d’estudiants amb una discapacitat igual al 65 % o superior als quals s’havia reduït la càrrega lectiva.

A més, el nombre mínim de crèdits de què s’han d’haver matriculat els sol·licitants el curs 2014-2015 és el que, per a cada cas, s’indica en el punt b anterior.

6.3. En el cas dels sol·licitants que durant el curs 2014-2015 no s’hagin matriculat a ensenyaments universitaris oficials, els requisits de rendiment acadèmic i de matrícula s’entenen referits al darrer any acadèmic cursat.

6.4. Per poder optar a l’ajuda de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània (euroxecs) s’han de complir els requisits addicionals següents:

a) El sol·licitant ha de participar durant l’any acadèmic 2015-2016 en un programa institucional de mobilitat internacional per a alumnes universitaris, preferentment a través d’una convocatòria pública i competitiva, amb una estada mínima de tres mesos i una dedicació docent mínima de 24 crèdits.

b) S’ha d’haver signat un acord d’estudis definitiu (final study programme, final learning agreement o similar) o un document de correspondència equivalent entre la universitat espanyola d’origen i el centre estranger d’ensenyament superior de destinació per a una estada igual a tres mesos o superior i una dedicació docent mínima de 24 crèdits durant l’any acadèmic 2015-2016.

El termini per presentar les sol·licituds  finalitza el dia 15 de juny de 2016.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

EYA 2016: Premi Europeu Innovació Digital per al Canvi Social

OOpfmR64_400x400

 

El Premi de la Joventut Europea (European Youth Award, EYA) és un concurs que pretén motivar els joves a produir projectes digitals que generin un impacte en la societat, mitjançant la utilització d’Internet i de les tecnologies mòbils.

Es pot participar en les següents categories:
Vida saludable: fitness, nutrició, sanitat …
Aprenentatge intel·ligent: educació, habilitats digitals, ciència oberta, informació i entreteniment …
Connectant cultures: idiomes, viatges, diversitat, noves comunitats …
Medi Ambient: energies sostenibles, mobilitat, ciutats intel·ligents, canvi climàtic …
Ciutadania activa: periodisme ciutadà, cohesió social, drets humans, empoderament dels homes i dones …
Afers monetaris: coneixement financer, ocupació, recaptació de fons …
Innovació oberta: entreteniment, màgia digital, projectes bojos, jocs, art …
Categoria especial 2016: migració, integració, inclusió, refugiats …

El projecte, producte o sol·licitud presentada ha de ser completament funcional i operativa en el moment de la presentació, i ser accessibles a través d’Internet si està dissenyat per a la línia fixa, banda ampla o l’ús mòbil.

Ciència per a tothom 2016

370848_DEF-DL-Cartel-CieIncia

 

Aquesta activitat neix de la inquietud del professorat de la Universitat de les Illes Balears per fomentar les vocacions científiques entre els joves.

Entrada gratuïta i lliure.

Centres educatius: inscripcions tancades (dies 5 i 6 de maig de 8.30 a 15 hores)

Destinataris

  • Estudiants de primària i secundària (centres educatius: inscrip
  • Públic en general

Dates i horari

  • Dia 5 de maig de 2016, de 8.30 a 15 hores
  • Dia 6 de maig de 2016, de 8.30 a 18.30 hores
  • Dia 7 de maig de 2016, de 9.30 a 14 hores

Cursos d’idiomes JÚNIORS 2016

juniors_2016_copia

 

L’Institut Balear de la Joventut organitza el programa de cursos d’idiomes Júnior. Aquest programa s’adreça als joves de 14 a 17 anys i consisteix en un curs d’anglès general de quinze hores setmanals, complementat amb activitats culturals i esportives supervisades per la mateixa escola. S’ofereixen 20 places amb allotjament en residència, en règim de pensió completa.

S’ha assignat a cada illa un nombre de places, de manera que a Mallorca li corresponen 14 places, a Menorca 2, a Eivissa 2 i  a  Formentera 2 per torn. En el cas que quedin sense reservar places assignades inicialment a Menorca o a Eivissa i Formentera, aquestes se sumaran a les assignades a Mallorca.

Les dates del curs seran del 18 de juliol a l’1 d’agost i es durà a terme a Cork (Irlanda) en modalitat de residència. El preu  pels titulars de Carnet Jove serà de 1380€ i pels no titulars de 1750€.

El termini per fer la preinscripció del curs començarà el dilluns, 18 d’abril  i acabarà el 12 de maig a les 14.00 hores. La data del sorteig de places serà dia 16 de maig a les 12.00 hores a la nostra oficina del Palma Arena. Les sol·licituds es podran presentar a la nostra oficina o per al correu electrònic: cursos@ibjove.caib.es

El Carnet Jove es pot tramitar per a joves de 14 a 30 anys, té una durada de 4 anys i un preu de 6 €. L’emissió del Carnet Jove es pot realitzar a les oficines de l’Institut Balear de la Joventut al Palma Arena o a qualsevol oficina de “CaixaBank” o de “BMN”.

Si voleu ampliar aquesta informació, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres mitjançant l’adreça de correu electrònic cursos@ibjove.caib.es o telefonant al 971 17 89 33.

CONSULTAU EL PROGRAMA