SOIB Qualificats Primera experiència

SOIB Qualificats Primera experiència és un programa per contractar a persones joves desocupades majors de 16 i menors de 30 anys, amb titulació universitària o de formació professional de grau superior o mitjà o certificats de professionalitat de nivells 2 o 3.

Tota la informació sobre durada, requisits i consulta d’ofertes la trobareu a https://soib.es/programa-soib-qualificats-primera-experiencia/?fbclid=IwAR244in1nj_x9b8rJdVXwyI1YftV34ikrtTMyvxw7f7-SGV7mYgAEenYV4M

Bo Lloguer Jove – Illes Balears

El Bo Lloguer Jove és uns subvenció per facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

Es preveu que es pugui demanar a principis d’agost

REQUISITS

1. EDAT: Màxim 35 anys (al moment de la sol·licitud)

2. NACIONALITAT:

– espanyola

– membre UE o Suïssa

– estrangers no comunitaris, amb permís de residència i amb residència regular a les Illes Balears

3. TITULARITAT del contracte de lloguer de l’habitatge de residència permanent i regular,
de renda mensual inferior a 900€

* No es consideraran beneficiaris les persones titulars que ells o els seus convivents tenguin tant de consanguinitat com d’afinitat amb l’arrendador:

· 1r grau de parentiu[pares, fills + cònjuges d’aquests]

· 2r grau de parentiu[germans, padrí-na, nets + cònjuges d’aquests]

·

4. INGRESSOS de la unitat de convivència no superiors a 3 vegades l’IPREM (24.318€)
(caselles 435 + 460 de l’IRPF corresponents a la base imposable general i la d’estalvi)

INCOMPATIBILITATS

El Bo Lloguer Jove no serà compatible amb cap altra ajuda per al lloguer que pugui concedir qualsevol altra administració o entitat pública.

Només s’exceptuaran els casos en què els beneficiaris:

– Que tenguin consideració d’especialment vulnerables

– Perceptors de prestacions no contributives de la Seguretat Social

– Perceptors de l’ingrés Mínim Vital

En els casos que s’exceptua la incompatibilitat, la suma de les ajudes rebudes no podrà superar l’import de la renda mensual de lloguer.

MÈTODE DE PRESENTACIÓ EXCLUSIVAMENT TELEMÀTIC

Per a presentar la sol·licitud, s’haurà de disposar de:

– DNI electrònic o certificat digital o clau PIN

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

– Document Nacional d’Identitat dels titulars del contracte (NIF, NIE o Passaport).

– Document acreditatiu de representació, si escau.

– Contracte de treball (treballadors per compte d’altres).

– Alta d’activitat empresarial (autònoms).

– Informe de vida laboral de la TGSS.ENLLAÇ

– Còpia completa del contracte de lloguer en vigor.

– Referència cadastral de l’immoble objecte del contracte de lloguer.ENLLAÇ

– Certificat de qualsevol Registre de la Propietat, acreditatiu i vigent de no tenir titularitats registrals en tot el territori nacional (certificat d’Índexs).ENLLAÇ

– Justificants bancaris vàlids del pagament de les rendes mensuals (els pagaments en efectiu no son vàlids).

– Autorització per a la consulta telemàtica de dades personals o econòmiques.

– Declaració responsable.

➕info: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5302204&coduo=199&lang=ca

#PremisMallorca de Creació Literària 2022!

Les obres s’han d’enviar en format PDF de com a màxim 5 MB (excepte les obres infantils il·lustrades, que poden pesar fins a 20 MB), per mitjà dels enllaços de les cinc categories dels Premis Mallorca de Creació Literària 2022 habilitats en l’enllaç que trobareu al final.

Per mantenir l’anonimat de l’autoria, en el PDF de l’obra no pot constar el nom de l’autor ni cap signe que l’identifiqui. Aquest arxiu PDF, que ha d’anar encapçalat pel títol de l’obra, és l’únic document al qual té accés el jurat, que en cap moment pot accedir a les dades dels formularis d’inscripció.

El termini de presentació d’originals acaba el primer d’agost de 2022 a les 23.59 h (Espanya peninsular).

Tota la informació:

https://www.llenguamallorca.cat/premis-mallorca-de-creaci%C3%B3-liter%C3%A0ria-0#overlay-context=premis-mallorca-de-creaci%25C3%25B3-liter%25C3%25A0ria

Bo cultural jove

El Bo Jove Cultural és una ajuda directa de 400 euros als qui compleixen 18 anys al llarg de l’any 2022 per a adquirir i gaudir de productes i activitats culturals.

En aquests moments encara no s’ha obert la convocatòria per demanar-lo. A l’enllaç que s’adjunta hi trobareu tota la informació.

Pròximament es comunicarà la data d’obertura de sol·licituds. Mentrestant, el Ministeri de Cultura i Esports insta als i a les joves que el 2022 compleixen 18 anys que sol·licitin com més aviat millor algun dels mitjans admesos per a identificar-se i donar-se d’alta en el programa del Bo Cultural Jove:

Per a obtenir el Certificat digital hauràs de tenir els 18 anys ja complerts. Pots obtenir Cl@ve sent menor d’edat, en l’Oficina de registre més propera al teu domicili: https://clave.gob.es/clave_Home/registro/Como-puedo-registrarme/Registro-avanzado-oficina-registro.html més pròxima al teu domicili, acompanyat del teu pare, mare, o tutor.

➕ info:

https://www.culturaydeporte.gob.es/ca/destacados/bono-cultural-joven.html

L’Institut Balear de la Joventut ha convocat la tercera edició dels Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació per a l’any 2022, amb la finalitat de contribuir a la millora de l’ocupabilitat dels joves que vulguin impulsar projectes de negoci des de l’autoocupació, i també a agrupacions de joves amb el mateix objectiu.

Foto de noticia

Descàrrega d’imatges d’alta qualitat

/2022/7/4/2769040.jpeg

Convocats els III Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació 2022

\ El termini per a participar-hi és fins al 28 de juliol

\ 60.000 euros per a 6 premis i 15 ajudes per impulsar l’activitat dels projectes


L’Institut Balear de la Joventut (IBJOVE), dependent de la Conselleria d’Afers Socials i Esports, torna a convocar per tercer any consecutiu els Premis i Ajudes Carnet Jove per a Projectes d’Autoocupació, una convocatòria que cal recordar que en la seva primera edició va ser mereixedora d’un premi europeu a l’excel·lència d’EYCA i en l’anterior edició els participants varen saber recollir en els seus projectes els reptes actuals que tenim com a societat.

Amb la finalitat de contribuir a la millora de l’ocupabilitat dels joves, el certamen s’adreça als titulars del Carnet Jove de les Illes Balears d’entre 18 i 30 anys que vulguin impulsar projectes de negoci des de l’autoocupació. Poden participar-hi individualment o en grup, amb un projecte de negoci que no hagi iniciat l’activitat en el moment de la inscripció o que l’hagi iniciada amb posterioritat a l’1 de gener de 2022 i que tingui el domicili social a les Illes Balears.

A aquesta convocatòria de premis i ajudes es destinen 60.000 euros, 14.000 dels quals es destinen a premiar els millors projectes i 46.000 euros en ajudes per posar en funcionament els negocis premiats, així com altres negocis que, encara que no hagin obtingut premi, hagin aconseguit una puntuació suficient per ser subvencionats.

🏆🏆 Aquesta convocatòria preveu atorgar un màxim de 6 premis i 15 ajudes per iniciar l’activitat dels projectes d’autoocupació, i són els següents:

— Un primer premi, dotat amb un import de 3.000 euros, que s’atorgarà al millor projecte d’autoocupació. Aquest projecte també pot rebre una ajuda de 6.000 euros per a la posada en marxa.

— Dos segons premis, dotats amb un import de 2.000 euros cada un, que s’atorgaran als dos projectes més ben valorats després del primer premi. També poden rebre una ajuda de 4.000 euros cada un per a la posada en marxa.

— Tres tercers premis, dotats amb un import de 1.000 euros cada un, que s’atorgaran als tres projectes més ben valorats després dels atorgats com a primer i segons premis. També poden rebre una ajuda de 3.000 euros cada un per a la posada en marxa.

— Un màxim de nou ajudes per iniciar l’activitat de projectes de negoci, dotades amb 3.000 euros cada una, que s’han d’atorgar als nou projectes més ben valorats després dels que hagin estat premiats, sempre que hagin obtingut una puntuació suficient per ser subvencionats.

La selecció dels projectes guanyadors dels premis i les ajudes es realitzarà en dues fases: a la primera, se seleccionarà un màxim de 25 projectes de negoci a partir de la documentació presentada i el vídeo de motivacions dels participants a presentar.

Els projectes seleccionats tendran dret a participar en un curs de creació d’empreses que organitza i imparteix l’Institut d’Innovació Empresarial de les Illes Balears, que col·labora en aquesta convocatòria, i que possibilitarà capacitar els joves en el procés de creació d’empresa i d’autoocupació i en tots aquells aspectes relacionats amb l’elaboració del pla d’empresa i el manteniment d’una activitat econòmica. A més, els participants elaboraran el pla de negoci descriptiu i economicofinancer que els permetrà passar a la fase final de la convocatòria, que consistirà en la defensa del seu pla de negoci.

El termini de presentació de la sol·licitud i de la documentació especificada finalitzarà el 28 de juliol de 2022.

✅✅ Bases de la convocatòria:

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11578/661616/resolucio-del-director-de-l-institut-balear-de-la-