Garantia Juvenil al CIJ de Llucmajor

Al CIJ et podem donar suport en l’obtenció del teu usuari i contrasenya perquè demanis la teva inscripció en el Sistema de Garantia Juvenil.

També et podem informar sobre els avantatges de la Garantia Juvenil.

Sol·licita cita prèvia per whatsapp al 674343311

Més informació: https://llucmajove.org/category/recerca-de-feina/garantia-juvenil/

OPOSICIONS

Què és una oposició?

Una oposició és un procés de selecció per accedir als llocs de feina de l’administració pública. Són convocades per organismes internacionals, l’administració de l’Estat, l’administració autonòmica (Comunitat Autònomes i Diputacions), o per l’administració local (municipis).

Per presentar-se s’han de complir uns requisits que estableix la pròpia convocatòria. A més, és important conèixer com serà l’oposició, quin és el numero de places ofertades, quines fases s’ha de seguir i de quins tipus de proves, exàmens i processos selectius està formada.

Quins tipus de processos selectius hi ha?

Hi poden aparèixer tres tipus de processos selectius:

L’oposició que consisteix en realitzar unes proves teòriques i/o pràctiques.

El concurs on es valoren els mèrits acadèmics i laborals del candidat.

L’oposició – concurs que combina els dos anteriors processos.

Quins tipus d’exàmens es poden trobar a una oposició?

A una oposició es pot trobar una sèrie de proves a realitzar. Aquestes són:

Test: llistat de preguntes amb diferents possibles respostes on s’ha d’escollir la correcta sobre un temari general i/o específic. En algunes ocasions les respostes incorrectes resten puntuació.

Preguntes a desenvolupar: normalment són preguntes obertes relacionades amb el temari.

Casos pràctics: prova on plantegen situacions que es poden viure en l’exercici de les funcions relacionades amb el lloc de feina a realitzar on s’avalua com es resolen aquestes situacions.

Prova pràctica: s’utilitza per avaluar els coneixements i competències d’un àrea en concret com pot ser la sanitat.

Proves físiques: solen ser proves que apareixen en oposicions a cossos especials com policia, bomber o militar.

Entrevistes personals: prova utilitzada per a determinar el perfil psicològic del candidat i conèixer-lo millor.

Psicotècnics: diferents proves que analitzen les aptituds, personalitat o competències i que poden ser un test, proves manipulatives o preguntes obertes.

Reconeixement mèdic: o s’ha d’aportar un certificat mèdic com que es compleixen els requisits del lloc de feina o realitzar el reconeixement durant l’oposició.

Prova d’idiomes.

Per quines fases hi ha que passar a una oposició?

S’han de conèixer aquestes fases i la seva calendarització per a realitzar tot el procés amb èxit. Les principals fases són:

 1. Publicació oferta de feina pública: el primer pas és que l’oferta de feina pública es convoqui i es publiqui tant al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) i/o al Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB en el nostre cas).

 2. Bases i convocatòria de l’oposició: publicació de l’administració que oferta la plaça de les bases per les qual s’ha de regir l’oposició. En aquestes s’explicaran les característiques de la plaça, els requisits per accedir a ella, com serà el procès selectiu… Aquí un pot saber si s’ha de presentar o no. Segons l’oposició es pública a la vegada la convocatòria i s’obre el plaç per presentar les sol·licituds.

 3. Planificació: Per tal de reunir i presentar la documentació necessària i estudiar un s’ha d’organitzar bé ja que de vegades no hi ha massa temps entre la convocatòria i l’inici del procès.

 4. Reunir la documentació: Amb la publicació de les bases es veurà quina sirà la documentació necessària per lo que cada candidat haurà de comprovar si té tota la documentació necessària o si manca qualcuna. És necessari entregar tota la documentació si no es quedarà exclòs.

 5. Preparar les proves: Com que normalment el temps entre la convocatòria i la realització de l’oposició és insuficient per preparar-se bé les proves, es recomana saber amb quina regularitat es convoques les oposicions a les que s’aspira i quins solen ser els temaris per tal de preparar-los tranquil·lament i amb temps per tal de ir segur a les proves. De vegades es recomana fer un curs per a preparar l’oposició.

 6. Presentar la documentació: aquesta s’ha de presentar dins els terminis assenyalats a les bases.

 7. Realitzar el procès selectiu: finalment només queda realitzar les proves. Per fer-ho es recomana anar ben preparat; descansar el dia d’abans; dur tota la documentació i materials que siguin necessaris per dura a terme les proves; evitar posar-s’hi molt nerviós; i confiar en un mateix.

Claus per escollir una oposició.

Per saber escollir una oposició s’ha de tenir en compte una serie de punts que ajudarà a l’opositor a anar millor preparat i il·lusionat.

Com que una oposició és la teva futura professió, per tant, has d’analitzar el teu potencial de cara a trobar la professió que millor s’adequa a tu. No pots oblidar que les oposicions han de servir-te per aconseguir un treball que t’ha d’agradar i per al qual estiguis preparat, no per aconseguir un sou fix.

La segona clau és cercar una oposició que s’adeqüi a la teva preparació acadèmica. És a dir, s’ha d’agafar una oposició al nivell dels teus estudis, ja que si et presentes a una oposició d’un nivell inferior pensant que serà més fàcil, et pots trobar que hi hagi més competència i que les tasques a realitzar siguin inferiors per a les quals tu estàs preparat.

A l’hora d’agafar una oposició a la que presentar-se s’ha de tenir en compte el tipus de feina que es desenvoluparà i les seves característiques ja que t’has de presentar a una oposició per convicció de forma que la teva motivació sirà major.

És molt important conèixer el procés selectiu i els requisits de l’oposició per valorar si els compleixes o no i si tens les eines necessàries per preparar-la.

No pots obviar la informació que et dóna l’oposició com la ràtio de places per aspirant, el destí i la retribució laboral.

La següent clau és conèixer las característiques de l’oposició, és a dir, la periodicitat en la que es convoca, el nombre de places, els aspirants que opten…

Tal vegada una de les més importants sigui que la preparació de l’oposició ha de ser compatible amb les circumstàncies personals. Si no pots dedicar-li un temps determinat i, a més, el temari és més complicat que el temps que tens per dedicar-li, tal vegada aquesta oposició no estigui feta per tu.

No deixar-se enganar per les grans convocatòries, ja que el major nombre de places no significa que tinguis més possibilitats d’accedir. Has d’agafar una convocatòria per que el teu perfil és l’adequat.

No t’has d’espantar dels temaris exigents o que paresquin complicats. A major exigència, menor competència per lo que només t’has d’organitzar bé i contar amb ajuda de professionals que te puguin donar suport a l’hora de preparar les oposicions.

Finalment, la darrera clau és tenir en compte, si vols promocionar-te en la teva carrera professional, si l’oposició a la que et presentes dóna peu a la possibilitat de realitzar altra oposició que te doni aquest fi.

Quines professions pots exercir amb una oposició?

A continuació pots trobar algunes de les professions a les quals pots accedir a través d’una oposició i quin és, normalment, el nivell mínim d’estudis que requereixen.

Cossos de seguretat:

 • Graduat en ESO o Batxillerat depenent de la convocatòria. Si vols accedir a una escala superior a l’escala bàsica es requerirà major titulació acadèmica: Guàrdia Civil; Policia Nacional; Exèrcit; Policia Local; Mosso d’Esquadra; Ertzaina; Bomber; Agent Forestal; Agent de Mobilitat; entre d’altes.

Medicina i Salut:

 • Carrera universitària habilitant per a l’exercici de la professió. En algunes especialitats poden requerir especialització post universitària específica: Fisioterapeuta; Veterinari; Psicòleg; Metge; Infermer; Logopeda.

 • Graduat en ESO: Auxiliar administratiu en serveis de salut; Zelador.

Administració de justícia:

 • Carrera universitària habilitant per a l’exercici de la professió: Jutge; Fiscal; Advocat de l’Estat; Psicòleg.

 • Batxillerat o títol de Tècnic Superior: Funcionari; de tramitació processal; Ajudant de institucions penitenciaries; Gestió processal i administrativa.

Administració:

 • Carrera universitària. La temàtica de la carrera pot variar en funció del càrrec especific: Adjunt; Administrador.

 • Graduat en ESO o Batxillerat, depenent de la convocatòria: Auxiliar administratiu, gestió i atenció al públic; Administratiu.

Hisenda i Seguretat Social:

 • Estudis universitaris: Inspector de treball i Seguretat Social; Inspector d’Hisenda; Tècnic d’Hisenda.

 • Batxillerat o Tècnic: Agent d’Hisenda Pública.

Correus:

 • Graduat en ESO: Personal laboral de Correus.

Educació:

 • Estudis universitaris. Els professors tindran que estar també en possessió del màster habilitant per a professors, o titulació equivalent: Mestres d’educació infantil; Mestres d’educació primària; Professors de secundària i batxillerat; Professors de FP; Professors d’escoles d’adults; Professors d’escoles oficials d’idiomes; Psicòleg; Psicopedagog.

 • Títol de Graduat en ESO: Conserge escolar.

Serveis Socials:

 • Estudis universitaris: Educador social; Treballador social.

Informàtica:

 • Estudis universitaris: Gestió de Sistemes i Informàtica de l’Estat; Sistemes i Tecnologies de la Informació de l’Administració de l’Estat.

 • Títol de Tècnic Superior: Tècnic Superior de Informàtica a ajuntaments.

Treball en aeroports:

 • Estudis universitaris: Controlador aeri.

 • Títol de Batxillerat: Tècnic administratiu d’AENA; Agent Àrea de Moviment d’AENA; Despatxador de Vol d’AENA; Bomber aeroports d’AENA; Agent Serveis Aeroportuaris d’AENA.

Internacional:

 • Estudis universitaris: Administrador de la Unió Europea; Diplomàtic.

Quins tipus d’empleat públic hi ha?

Actualment existeixen quatre tipus d’empleats públics: funcionaris de carrera, funcionaris interins, personal laboral i personal eventual.

 • Funcionaris de carrera: persones vinculades a una administració publica per una relació estatutària reglada pel Dret Administratiu per a la realització de serveis professionals retribuïts de caràcter permanent. És a dir, tenen una relació laboral fixa amb l’administració.

Aquest personal es classifica segons la titulació exigida en els següents grups:

 • Grup A: dividit en dos subgrups A1 i A2: s’exigeix estar en possessió d’un títol universitari de Grau o equivalent. En aquells suposats en els que la llei exigeixi altre títol universitari sirà aquest el que es tingui en compte. La classificació dels cossos i escales en cada subgrup està en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a realitzar i de les característiques de les proves d’accés.

 • Grup B: s’exigeix estar en possessió del títol de Tècnic Superior.

 • Grup C: dividit en dos subgrups, C1 i C2, segons la titulació exigida per al ingrés: C1 títol de batxiller o tècnic; C2 títol de graduat en ESO.

 • Funcionaris interins: aquells que per raons expressament justificades de necessitat i urgència, són nomenats, com a tals per a la realització de funcions pròpies de funcionaris de carrera, quan es doni una de les següents circumstancies: existència de places vacants quan no sigui possible la seva cobertura per funcionaris de carrera; substitució transitòria dels titulars; execució de programes de caràcter temporal; excés o acumulació de tasques per un plaç màxim de sis mesos, dins un període de dotze mesos.

 • Personal laboral: persona que amb un contracte de feina formalitzat per escrit presta serveis retribuïts per les Administracions Públiques.

 • Personal eventual: caràcter no permanent i només realitzen funcions expressament qualificades com de confiança o assessorament especial, essent retribuït amb càrrec als crèdits pressupostaris consignats per aquest fi.

Hi ha oposicions internacionals?

La Unió Europea i altres organismes internacionals ofereixen una varietat d’oportunitats de feina com a funcionari per als ciutadans de diferents països. Per accedir a ells has de superar un exigent procés d’oposicions on s’han de complir els requisits de titulació i experiència professional i el domini d’un idioma estranger.

Per opositar a organismes internacionals és important ser obert als diferents països i cultures, tenir interès en l’àmbit internacional i les seves institucions, tenir disponibilitat per a viatjar i canviar de residència, tenir bona comunicació i capacitat per a treballar en equips interculturals…. A més, hauràs de complir els requisits específics que marqui la convocatòria.

Per a aconseguir la plaça és important una bona preparació, complir amb el perfil indicat i tenir experiència laboral en el camp on desenvoluparàs la teva tasca. A més, també s’ofereixen períodes de pràctiques que et poden ajudar com a futur opositor per aconseguir experiència i sumar punts.

Es pot opositar a la Unió Europea, a l’Organització de Nacions Unides (ONU), a la carrera diplomàtica, a l’Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord (OTAN), al Consell d’Europa, a l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), a l’Organització Internacional per a les Migracions (OIM), a l’Organització per a la Seguretat i Cooperació en Europa (OSCE), a la Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID).

Com preparar unes oposicions?

Per tal de que vos presenteu a unes oposicions amb èxit, deixam aquí 5 consells per tenir èxit i 5 errors a evitar en una oposicions.

Consells:

 • Només has de confiar en la documentació oficial, ja que cada oposició té les seves pròpies condicions i un procés selectiu diferents que poden variar d’un any a altre.

 • És molt important realitzar una planificació de la preparació d’oposicions coherent i realista, dedicant el temps suficient a cada tema o prova pràctica.

 • Important posar en pràctica tècniques adequades d’estudi i assimilació intel·lectual: subratllats, resums, mapes conceptuals, esquemes, etc.

 • Es necessari preveure les necessitats de reforçar determinades habilitats i competències que no domines, anant si és necessari a acadèmies o altres professionals.

 • S’ha de tenir una mentalitat positiva a l’hora que dosifiques les forces i et poses objectius parcials.

Errors a evitar:

 • Subestimar les proves pràctiques o orals ja que les proves pràctiques tenen les seves pròpies estratègies i estructures que hi ha que assajar i practicar.

 • Defugir el debat i mostrar-se poc convincent a l’hora de defensar els teus arguments davant els membres d’un tribunal.

 • Oblidar-se de les conclusions. És important acabar l’exposició amb unes conclusions o amb un fort pes argumental

 • Utilitzar tècniques inadequades d’estudi, és a dir, no adaptar el mètode d’estudi al tipus de prova.

 • No dedicar temps suficient per al repàs de tots els temes. Heu de pensar que els temaris són molts llargs i hi ha que planificar-se bé.

Editorials, llibreries i acadèmies d’oposicions.

Per a preparar les oposicions s’ha de tenir a l’abast diferents recursos que es poden utilitzar. Entre aquests recursos hi ha editorials, llibreries i acadèmies que t’ajudaran a anar millor preparat.

Editorials:

Llibreries:

 • Llibreria Quars: c/ Parellades, 12 (local 16), Palma. 971 726 496

Acadèmies d’oposicions:

 • Acadèmia Carrió: c/ Miquel dels Sants Oliver, 17. 971 458 312 – 971 458 300; http://www.academiacarrio.com/

 • Escola Politècnica Balear: Av. Gaspar Bennàzar, Arquitecte, 41. 971 755 530.

 • Acadèmia Barcena: c/ Arxiduc Lluis Salvador, 26. 600 882 625.

 • Acadèmia Fleming: c/ Jesús, 16, 07005, Palma. 971 761 808

Si coneixeu qualque acadèmia que no sigui aquí i voleu que la hi posem enviau-nos un missatge o trucau per telèfon i la incorporarem al llistat.

Recursos per trobar convocatòries.

Al grup d’Ocupació Pública de Llucmajor a Facebook:

https://www.facebook.com/groups/253735305170129/members/

Fora d’Espanya:

– Organismes Internacionals: www.maec.es

– Diplomàtic: http://www.ceibcn.com/

Unió Europea:

– Centre Balears – Europa: c/ Palau Reial. 971 177 735. www.cbe.es

– Centre de documentació europea (CDE): www.fcae.ua.es/cde/opos.htm

– Unió Europea: www.europa.eu

Estat:

Jutjats: www.mjusticia.gob.es

– Institucions penitenciàries: www.mir.eswww.institucionpenitenciaria.es

– Guàrdia Civil: www.guardiacivil.org

– Policia Nacional: www.policia.es

– Hisenda:

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tributaria/Empleo_publico/Empleo_publico.shtml

-Exèrcit: www.soldados.com – A Palma: c/ Mateu Enric Lladó, 40, 07002. 971 227 751

– Butlletí Oficial de l’Estat (BOE): https://www.boe.es/diario_boe/

Comunitat Autònoma de les Illes Balears:

– Oposicions CAIB: http://oposicions.caib.es/

Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB): https://www.boe.es/diario_boe/

Consell Insular:

– Oposicions Consell de Mallorca: http://www.conselldemallorca.es/?id_section=552

Ajuntaments:

Les oposicions a ajuntaments són dificils de sistematitzar, ja que cada ajuntament té unes necessitats de treballadors distinta i, a més, utilitzen diverses formes a l’hora de dissenyar els processos de selecció.

Aquí teniu un enllaç de l’Ajuntament de Palma: www.palmademallorca.es ; i de l’Ajuntament de Llucmajor: http://www.llucmajor.org/noticies/anuncis.ct.html

Sindicats de funcionaris:

En aquestes pàgines trobaràs informació molt útil com sous, normativa…

– UGT: http://balears.fspugt.es/

– USO: www.fep-usoib.com

– CCOO: www.ib.ccoo.es

– STEI: www.stei-i.org

– ANPE: www.anpe-balears.org

Curs de gestió esportiva

curs-gestio
La Direcció Insular d’Esports del Consell de Mallorca, en el marc de les seves competències, pretén donar un impuls molt potent en matèria formació i informació qualitativa a tots els sectors implicats en el teixit associatiu de l’esport base de Mallorca i, per aquest motiu, organitza un curs amb l’objectiu de millorar la gestió esportiva, social i econòmica de les entitats esportives que fomenten l’esport base de Mallorca.
És un curs que consideram fonamental per formar personal qualificat en la gestió i dinamització d’entitats que gestionen l’esport base local i que no estan, encara, dirigides per professionals.
És un curs en línia, a partir d’una plataforma telemàtica interactiva, en la qual apareixerà el material didàctic, les tasques a desenvolupar, que seran diferents per a cada alumne, les sessions tutorials i les avaluacions dels alumnes, i en la qual el professor, en manco de 24 hores, respondrà els dubtes plantejats per l’alumnat.

Activitats d’estiu Seràs UIB

I Campus Humanísticosocial d’Estiuuib

 

Altres activitats

Cursos de monitor/a i director/a de temps lliure estiu 2018

ocioytiempolibre2015

 

 

Si voleu aprofitar les vacances d’estiu per realitzar el curs de monitor/a o director/a de temps lliure teniu diferents opcions:

Escola Professional de Temps Lliure Esports 85

Acadèmia Porto Cristo  http://academiaportocristo.com/es/portfolio_page/monitor/

Escola de formació Amés

Esquitxos Formació

GIEM   http://giem.es/portfolio/cursp-monitor-tiempo-libre/

Escola de Temps Lliure Creu Roja Joventut Illes Balears https://www.facebook.com/CreuRojaJoventutBalears/photos/a.298177226861390.82369.298174543528325/1900988689913561/?type=3&theater

CENTRE D’ESTUDIS DE L’ESPLAI  https://www.facebook.com/centre.delesplai/photos/pcb.2105301019755590/2105300746422284/?type=3&theater

È Temps Lliure  http://etempslliure.com/curs-monitor-algaida/

FonaEsport  https://www.facebook.com/Fonaesport/photos/a.377822342345012.1073741828.377818222345424/1491604870966748/?type=3&theater