Docent anglès A1 (SSCE01) i anglès A2 (SSCE02)- Ajuntament de Llucmajor

📢Programes Mixts #SOIBJove Formació i Ocupació

👉Ofertes de personal directiu, docent i de suport #Llucmajor

Ajuntament de Llucmajor

✅ Docent anglès A1 (SSCE01) i anglès A2 (SSCE02) per als programes mixtes Boscmajor VI i Hortusmajor III respectivament. Ref. 4973

🚨Termini inscripcions fins al 8/1/2023‼

▶Informació i inscripcions: https://soib.es/ofertes-de-personal-directiu-docent-i-de…/

Espais d’acampada a Mallorca

📍 Àrees d’ acampada disponibles a Mallorca i serveis que ofereixen

👉 Recull elaborat pel Servei de Joventut del Consell de Mallorca

A Mallorca hi ha més de 500 places disponibles distribuïdes en diferents zones.

Són àrees homologades i equipades amb serveis bàsics. Hi sol haver punts habilitats per cuinar, menjar i aparcar.

En arribar cal registrar-se i abonar la taxa corresponent.

5 places INSS- Ofertes públiques SOIB

Núm. oferta 04 2022 006945

Ocupació: Empleat Administratiu sense atenció al públic

📍 Entitat: Instituto Nacional de la Seguridad Social- Palma

🟢 Nombre de llocs oferts: 5 places

Contracte d’interinatge de 24 mesos, amb possibilitat de pròrroga

🗓️ Obert termini de sol·licitud fins dia 27/12/2022 a l’enllaç https://intranet.caib.es/esoibfront/principal.xhtml…

Si cumpleixes els requisits:

🔎cerca l’oferta (número)

👇🏻 clica damunt

✍️ i inscriu-t’hi

Funcions:

  • Tràmit de prestacions gestionades per l’ INSS i les seves reclamacions prèvies.
  • Atenció no presencial al ciutadà.
  • Suport als òrgans directius.

Tota la informació 👇👇

Procés selectiu categoria Policia Local

👮🏼‍♀️🚓 Convocatòria del procés selectiu per cobrir, com a personal funcionari de carrera, tres places vacants de la categoria de Policia Local de l’Ajuntament de Felanitx mitjançant el procediment ordinari

🗓 El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. Quan el darrer dia del termini sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

⚠ Requisits:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.

b) Tenir devuit anys complits.

c) Estar en possessió del títol de batxillerat, tècnic o equivalent, o estar en condicions d’obtenir-lo en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds. En el cas de titulacions expedides a l’estranger, caldrà aportar l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

d) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions, en relació amb el quadre de les exclusions que es determinen en l’annex 5 del Decret 40/2019, de 30 d’abril.

e) No haver estat separat del servei de l’Administració local, autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l’exercici de la funció pública.

f) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

g) Posseir els permisos de conducció de les classes A2 i B en vigor.

h) Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.

h) Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les, mitjançant una declaració jurada.

i) Estar en possessió del nivell B2 (nivell avançat) del coneixement de la llengua catalana. Els certificats han de ser els expedits per l’Escola Balear d’Administració Pública, o els expedits o homologats per la conselleria competent en matèria de política lingüística, o els reconeguts segons l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 21 de febrer de 2013.

j) Haver abonat la taxa per drets d’examen.

Consultau les bases de la convocatòria

Proves de compentències clau per accedir a certificats de professionalitat

Les proves de competències clau pots serveixen per demostrar que tens els coneixements necessaris per cursar amb aprofitament els continguts de qualsevol dels certificats de professionalitat de nivell 2 o nivell 3, encara que no tenguis la titulació d’accés requerida.

En aquestes proves es valoren els teus coneixements en les àrees següents:

  • Comunicació en llengua catalana
  • Comunicació en llengua castellana
  • Competència matemàtica
  • Comunicació en llengua estrangera

📌 Exemples de proves de competències clau:

Les proves de competències clau es fan a alguns centres d’educació per a persones adultes (CEPA). Et pots inscriure a la teva oficina SOIB, a la xarxa POAP, als centres que imparteixen formació del SOIB i als CEPA de la llista següent:

CentreMunicipi / IllaTelèfonAdreça
CEPA CiutadellaCiutadella (Menorca)971386124C/ de Mallorca, 67
CEPA Joan Mir i MirMaó (Menorca)971364758C/ de Sant Joan, 10
CEPA Sant AntoniSant Antoni de Portmany (Eivissa)971348595C/ Estrella, 17
CEPA PitiüsesEivissa (Eivissa)971305368C/ de Canàries, 12
CEPA Francesc de Borja MollInca (Mallorca)971880535C/ Llorenç Maria Duran, 37
CEPA La BalangueraPalma (Mallorca)971730265C/ Ramiro de Maeztu, 2
CEPA Son CanalsPalma (Mallorca)971420305C/ Son Canals, 10
CEPA Mancomunitat del PlaVilafranca de Bonany (Mallorca)971832144C/ de s’Escorxador, s/n

Consulta el calendari de les proves (convocatòria 2022-23)