Obert nou ternimini per sol·licitar els ajudes al BO LLOGUER JOVE

📢 🗓 NOU TERMINI de presentació de SOL·LICITUDS: del 3 al 28 de febrer.

✅REQUISITS:

🏚 Tenir, com a màxim, 35 anys

🏚 Tenir nacionalitat espanyola, membre de la UE o Suïssa, i estrangers no comunitaris, amb permís de residència i amb residència regular a les Illes Balears.

🏚Esser titualr del contracte de lloguer de l’habitatge de residència permanent i regular, de renda mensual inferior a 900 €.

🏚 INGRESSOS de la unitat de convivència no superiors a 3 vegades l’IPREM (24.318 €).

⛔INCOMPATIBILITATS:

❌ No és compatible amb CAP ALTRA AJUDA PER AL LLOGUER que pugui concedir qualsevol altra administració o entitat pública.

📌 Se n’exceptuen els casos en què els beneficiaris:

– Tenguin consideració d’especialment vulnerables.

– Siguin perceptors de prestacions no contributives de la Seguretat Social.

– Siguin perceptors de l’ingrés mínim vital.

👉 En els casos en què s’exceptua la incompatibilitat, la suma de les ajudes rebudes no podrà superar l’import de la renda mensual de lloguer.

📑DOCUMENTACIÓ:

➡️NIF, NIE o passaport dels titulars del contracte.

➡️Contracte de feina vigent (treballadors per compte d’altri) o alta d’activitat empresarial dels autònoms.

➡️Informe de vida laboral de la TGSS.

➡️Certificat històric de convivència de l’immoble.

➡️Còpia completa del contracte de lloguer de l’HABITATGE (no habitacions) en vigor.

➡️Referència cadastral de l’immoble objecte del contracte de lloguer.

➡️Certificat d’Índex o Nota de localització acreditatiu i vigent.

➡️Justificants bancaris vàlids del pagament de les rendes mensuals.

👉Període subvencionable: 24 mensualitats de contractes de lloguer vigents a 1 de gener de 2022 fins al 15 de setembre de 2022.

+ info: 👇

Bo lloguer jove- Tota la informació

Ajudes lloguer 2022

🗓 obert termini de sol·licitud fins dia 15/12/22

💻 Presenta la teva sol·licitud de manera telemàtica a http://ajudeslloguer.caib.es

Poden ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d’edat que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents:

a) Siguin titulars, en qualitat d’arrendatàries, d’un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

b) L’habitatge constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària, la qual cosa ha d’acreditar-se mitjançant un certificat o volant d’empadronament en el qual han de constar, a la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en l’habitatge objecte del contracte d’arrendament. L’habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període per al qual es concedeix l’ajuda.

c) Tenguin la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que sigui aplicable. En el cas de les persones estrangeres no comunitàries han de disposar de l’autorització d’estada o residència a Espanya.

d) La suma total de les rendes anuals de les persones que tenguin el domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament, siguin iguals o inferiors a tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). Aquest llindar és de quatre vegades l’IPREM si es tracta d’una família nombrosa de categoria general, de persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme; i de cinc vegades l’IPREM quan es tracta de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 %. A aquests efectes tenen la consideració de víctimes del terrorisme les persones que han sofert danys incapacitants com a conseqüència de l’activitat terrorista, les amenaçades i segrestades, així com el o la cònjuge o parella de fet i els fills de les anteriors i de les mortes.

e) L’habitatge objecte del contracte d’arrendament ho sigui per una renda arrendatícia igual o inferior a 900 € mensuals.

f) La persona beneficiària d’aquesta ajuda que hagi canviat el domicili a un altre municipi situat a les Illes Balears, sobre el qual subscrigui un nou contracte d’arrendament, hagi comunicat aquest canvi a l’òrgan concedent en el termini màxim de quinze dies des de la signatura del nou contracte. La persona beneficiària no perd el dret a la subvenció pel canvi sempre que amb el nou contracte es compleixin tots els requisits, límits i condicions establerts en aquesta Ordre, i es formalitzi sense interrupció temporal amb l’anterior. En aquests casos, s’ha d’ajustar la quantia de l’ajuda a la de la nova renda, que ha de ser, en tot cas, igual o inferior a la reconeguda que es percebia.

➕ info:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5404436

Bo Lloguer Jove – Illes Balears

El Bo Lloguer Jove és uns subvenció per facilitar el gaudi d’un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d’ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.

Es preveu que es pugui demanar a principis d’agost

REQUISITS

1. EDAT: Màxim 35 anys (al moment de la sol·licitud)

2. NACIONALITAT:

– espanyola

– membre UE o Suïssa

– estrangers no comunitaris, amb permís de residència i amb residència regular a les Illes Balears

3. TITULARITAT del contracte de lloguer de l’habitatge de residència permanent i regular,
de renda mensual inferior a 900€

* No es consideraran beneficiaris les persones titulars que ells o els seus convivents tenguin tant de consanguinitat com d’afinitat amb l’arrendador:

· 1r grau de parentiu[pares, fills + cònjuges d’aquests]

· 2r grau de parentiu[germans, padrí-na, nets + cònjuges d’aquests]

·

4. INGRESSOS de la unitat de convivència no superiors a 3 vegades l’IPREM (24.318€)
(caselles 435 + 460 de l’IRPF corresponents a la base imposable general i la d’estalvi)

INCOMPATIBILITATS

El Bo Lloguer Jove no serà compatible amb cap altra ajuda per al lloguer que pugui concedir qualsevol altra administració o entitat pública.

Només s’exceptuaran els casos en què els beneficiaris:

– Que tenguin consideració d’especialment vulnerables

– Perceptors de prestacions no contributives de la Seguretat Social

– Perceptors de l’ingrés Mínim Vital

En els casos que s’exceptua la incompatibilitat, la suma de les ajudes rebudes no podrà superar l’import de la renda mensual de lloguer.

MÈTODE DE PRESENTACIÓ EXCLUSIVAMENT TELEMÀTIC

Per a presentar la sol·licitud, s’haurà de disposar de:

– DNI electrònic o certificat digital o clau PIN

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

– Document Nacional d’Identitat dels titulars del contracte (NIF, NIE o Passaport).

– Document acreditatiu de representació, si escau.

– Contracte de treball (treballadors per compte d’altres).

– Alta d’activitat empresarial (autònoms).

– Informe de vida laboral de la TGSS.ENLLAÇ

– Còpia completa del contracte de lloguer en vigor.

– Referència cadastral de l’immoble objecte del contracte de lloguer.ENLLAÇ

– Certificat de qualsevol Registre de la Propietat, acreditatiu i vigent de no tenir titularitats registrals en tot el territori nacional (certificat d’Índexs).ENLLAÇ

– Justificants bancaris vàlids del pagament de les rendes mensuals (els pagaments en efectiu no son vàlids).

– Autorització per a la consulta telemàtica de dades personals o econòmiques.

– Declaració responsable.

➕info: https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5302204&coduo=199&lang=ca