Descobreix el Portal Europeu de la Joventut

Portal%20europeo%20de%20la%20juventud

T’animam a utilitzar el Portal Europeu de la Joventut per a que trobis de forma senzilla tots els recursos que necessites.

Aquest espai conté notícies, esdeveniments i reportatges, amb informació i oportunitats sobre Europa. Va dirigit a joves, d’entre 13 i 30 anys, que cerquin recursos sobre temes que els preocupin, així com orientació relacionada amb totes les oportunitats disponibles a la Unió Europea.

 

Garantia juvenil o com facilitar l’accés dels joves menors de 25 anys al mercat de treball

La Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés dels joves al mercat de treball. A Espanya s’emmarca en l’estratègia d’Emprenedoria Jove aprovada al febrer de 2013 pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. La Recomanació sobre la Garantia Juvenil estableix que els joves puguin rebre una oferta de treball, d’educació o formació després d’haver finalitzat els seus estudis o quedar aturats.

Qui pot ser beneficiaris?

Els joves que compleixin els requisits següents:
◾Tenir nacionalitat espanyola o ser ciutadans de la Unió o dels estats part de l’Acord Econòmic Europeu o Suïssa que estiguin a Espanya en exercici de la lliure circulació i residència. També podran inscriure els estrangers titulars d’una autorització per residir en territori espanyol que habiliti per treballar.
◾Estar empadronat a qualsevol localitat del territori nacional espanyol.
◾Tenir més de 16 anys i menys de 25, o menys de 30 anys, en el cas de persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, en el moment de sol·licitar la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, els majors de 25 anys i menors de 30 quan, en el moment de sol·licitar la inscripció en el fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, la taxa d’atur d’aquest col·lectiu sigui igual o superior al 20 per cent, segons l’Enquesta de població Activa corresponent a l’últim trimestre de l’any.
◾No haver treballat en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
◾No haver rebut accions educatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
◾No haver rebut accions formatives en el dia natural anterior a la data de presentació de la sol·licitud.
◾Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un compromís de participació activa en les actuacions que es desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil. En el cas dels demandants d’ocupació n’hi haurà prou amb la seva inscripció en els serveis públics d’ocupació.
Així mateix, la inscripció o renovació com a demandant d’ocupació en un Servei Públic d’Ocupació implica la inscripció en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, si es compleixen els requisits indicats.

Si vols més informació sobre la garantia juvenil, acudeix al nostre servei.

 

Més informació aquí. http://www.empleo.gob.es/ca/garantiajuvenil/queesGJ.html