UIB

Tot allò que vols saber sobre la UIB.

També has de saber que a Llucmajor hi ha hagut, fins ara, un Centre d’Extensió Universitària. Ara està temporalment tancat, però en breu se tornaran oferir els serveis propis de la universitat al PIU -Punt d’Informació Universitària- a un nou local i amb informació actualitzada i serveis descentralitzats. Vos mantindrem informats!

MÉS GRANS DE 25 ANYS

Pots utilitzar aquesta via d’accés a la Universitat si tens  25 anys o els cumpleixes abans de l’1 d’octubre de l’any de la convocatòria. Queden exclosos de poder fer la prova les persones que compleixin qualsevol requisit general d’accés (titulació universitària oficial, titulació de tècnic superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny o de tècnic esportiu superior, i les que tinguin superada la prova d’accés ala Universitat).

Per saber-ne més sobre la prova d’accés i models d’exàmens pitja AQUÍ.

Has de saber que l’Escola d’Adults de Llucmajor prepara per aquesta prova d’accés, en concret la part comuna. Entra en aquest enllaç i ho podràs consultar

ACCÉS A LA UNIVERSITAT – DES DE BATXILLERAT o equivalent

Per accedir als estudis universitaris és necessari superar una prova d’accés (PAU) que, juntament amb les qualificacions del batxillerat, valora, amb caràcter objectiu, la maduresa acadèmica i els coneixements  dels alumnes. Poden participar en aquesta prova els alumnes que hagin obtingut el títol de batxiller.

La característica fonamental de la prova d’accés és que cada estudiant defineix, mitjançant les matèries de modalitat, el seu propi perfil d’accés.

Consta d’una fase general obligatòria la superació de la qual permet accedir a qualsevol universitat i té validesa indefinida; i d’una fase específica, de caràcter voluntari, que té com a finalitat calcular una nota d’admissió per a cada títol de grau on vulgui accedir un estudiant, en els casos en què calgui ordenar les sol·licituds d’ingrés si l’oferta de places és inferior a la demanda.

La fase general consta de cinc exercicis, un sobre els continguts d’una matèria de modalitat de segon de batxillerat que tria l’estudiant.

Pel que fa a la fase específica, l’estudiant es pot examinar d’un màxim de quatres màteries de modalitat de segon curs de batxillerat.

Més informació sobre  la PBAU

ASSESSORIA ACADÈMICOPROFESSIONAL #enClauJOve

 • Vols saber quins estudis tenen més sortida…
 • T’agradaria anar a treballar a l’estranger…
 • Estàs acabant 4rt d’ESO i vols saber quines possibilitats tens per seguir estudiant…
 • Vols tenir més informació d’uns determinats estudis…
 • T’agradaria saber com accedir a determinades professions: bomber-a, policia, perruquer-a, cuiner-a, fotògraf-a,…
 • O t’agradaria saber com accedir a una feina de l’administració              

ASSESSORA’T, INFORMA’T 

Al CIJ: 

 • T’informam de les opcions de formació que tens al teu abast
 • T’assessoram de les diferents alternatives d’estudis, reglats i no reglats
 • T’informam de proves d’accés a diferents nivells d’estudis en cas que no tenguis el nivell necessari
 • T’informam sobre professions i oficis
 • Et mostram els diferents itineraris als que pots accedir amb una millora de les teves competències tècniques i bàsiques

Demana cita per una assessoria acadèmicoprofessional  logo-whatsapp - Albatera Actualidad 674343311

UNA INFORMACIÓ ADEQUADA ÉS FONAMENTAL PER PRENDRE DECISIONS PER AL TEU FUTUR.

 

UNED

10210044

La UNED, universitat a distància,  és la major universitat espanyola amb més de 260.000 estudiants i amb una oferta educativa que oferta 26 títols de Grau, 43 màsters, més de 600 programes de Formació Contínua, 12 cursos d’idiomes, més d’un centenar de cursos d’estiu i gairebé 400 activitats d’Extensió Universitària.

 

Hi podeu accedir directament des d’AQUI .

ACCÉS UNIVERSITAT-DES DE CF GRAU SUPERIOR o equivalent

Les persones que tenen el títol de tècnic superior de formació professional, tècnic superior d’arts plàstiques i disseny, tècnic esportiu superior o títols equivalents poden accedir als ensenyaments universitaris oficials de grau sense necessitat de fer cap prova; la seva nota d’accés és la qualificació mitjana del cicle formatiu de grau superior cursat (entre 5 i 10 punts) i que té validesa indefinida.

Ara bé, per a l’admissió als ensenyaments universitaris oficials de grau en els quals el nombre de places sigui limitat, els estudiants podran presentar-se a la fase específica de la prova d’accés a la universitat per millorar-ne la nota.

Per tant, aquesta fase específica, de caràcter voluntari, ofereix la possibilitat de millorar la nota per obtenir plaça en un determinat estudi, sempre i quan les matèries examinades compleixin els següents requisits: 

 • que siguin matèries superades (amb una puntuació igual o superior a cinc punts);
 • que les matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau al qual es vol accedir.

Les qualificacions de les matèries de la fase específica tenen validesa per als dos cursos acadèmics següents.

                Més informació sobre la prova específica voluntària AQUÍ.