El Consell de la Joventut de les Illes Balears

logoCJIBcolor

 

 

El Consell de la Joventut de les Illes Balears -en endavant, CJIB- és el màxim òrgan de canalització de la participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de les Illes Balears. Es configura com un òrgan col·legiat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, però no participa en l’estructura orgànica no jeràrquica d’aquesta, amb la qual cosa queda garantida la seva autonomia i independència.

La funció principal és representar les persones joves de les Illes Balears i, en aquest sentit:

– Canalitza les iniciatives i les propostes de les persones joves.

– Representa la joventut davant de les institucions i assessora les administracions públiques en aquesta matèria.

– Promou l’associacionisme juvenil.

– Desenvolupa activitats i projectes que són beneficiosos per al jovent de les Illes Balears.

Qui pot formar part del CJIB?

Es preveuen dos tipus de membres, els de ple dret els observadors.

Poden ser membres de ple dret del CJIB les entitats següents:

a) Les associacions de joves constituïdes legalment i inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que compleixin els requisits següents:

  • Que estiguin formades majoritàriament per joves en edats compreses entre els 14 i els 30 anys, ambdues incloses.
  • Que no tenguin ànim de lucre.
  • Que actuïn en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Que estiguin inscrites en el Registre d’Associacions de les Illes Balears o que, inscrites en Registre Nacional d’Associacions, tenguin la seu o una delegació permanent a la comunitat autònoma de les Illes Balears; o que, segons la seva tipologia, estiguin inscrites en el registre corresponent.
  • Que tinguin implantació, com a mínim, en una illa i que acreditin un nombre mínim de deu socis o afiliats.

b) Les seccions juvenils d’associacions de qualsevol àmbit que tenguin òrgans de representació i decisió propis i independència plena per als assumptes juvenils, i que com a tals figuren en els estatuts de les associacions respectives, o que sigui delegada expressament per aquestes la representació en matèria juvenil a la secció o equivalent, mitjançant acord dels seus òrgans de govern, i que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.

c) Les federacions d’associacions legalment constituïdes i inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que estiguin formades per un mínim de tres associacions de joves que compleixin tots els requisits que estableix la lletra a d’aquest apartat. En aquest cas, cap de les associacions no pot designar representants a títol individual en el CJIB.

d) Les entitats prestadores de serveis a la joventut, sense ànim de lucre, que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que prestin serveis anualment a més de vint joves, com a mínim.

e) Els consells de la joventut insulars.

f) Els consells de la joventut locals o d’àmbit supramunicipal.

Poden ser membres observadors del CJIB les agrupacions sense personalitat jurídica, moviments, col·lectius o persones que, sense complir els requisits per ser membres de ple dret, es consideri d’especial interès la seva participació, amb veu però sense vot, en els òrgans i espais de treball del CJIB. La incorporació d’aquestes persones o col·lectius en els òrgans del CJIB necessita l’autorització prèvia del Ple. El Reglament de funcionament intern del CJIB pot determinar que aquestes persones o col·lectius siguin membres de ple dret, si compleixen els requisits de permanència en el temps i de representativitat que s’estableixin, amb l’autorització prèvia del Ple.

Com funciona el CJIB?

A través de dos tipus d’òrgans:

Els col·legiats són el Ple i la Comissió Permanent. Els unipersonals són la presidència, les vicepresidències, la secretaria i les vocalies.

 

Quins avantatges té el formar part del CJIB?

  • Tenir participació directe en les decisions que prengui el Govern en relació amb la joventut.
  • Tenir un pressupost propi per campanyes, formacions, publicacions, estudis, etc…
  • Tenir un espai de trobada amb totes les entitats en conjunt i temàtiques (lleure, culturals, socials, sindicals, polítiques…).
  • Poder optar a participar i formar-se a altres espais més enllà de les Illes.
  • Accedir al reconeixement que es realitzarà a les convocatòries de subvencions de Mallorca per aquelles associacions que participin del CJIB.

Quan començarà a funcionar el CJIB?

El pas previ és la convocatòria de les entitats perque designin representants en el Ple de constitució del CJIB. En el decurs d’aquesta sessió constitutiva s’ha de nomenar una comissió gestora que ha d’elaborar la proposta de reglament de funcionament intern. Una vegada aprovat aquest reglament, la Comissió Gestora ha de convocar el Ple perquè elegeixi les persones que han de ser membres de la Comissió Permanent. Quan prenguin possessió dels seus càrrecs les persones triades per integrar la Comissió Permanent, aquesta quedarà constituïda i la Comissió Gestora es dissoldrà automàticament.

http://www.caib.es/sites/joventut/ca/consell_de_la_joventut_de_les_illes_balears/

 

Erasmus+ Joventut en Acció

logo_erasmusjuventud

 

Erasmus+ és el programa de la Unió Europea que agrupa els programes de joventut, educació, formació i esport que en anys anteriors estaven diferenciats.

A l’àmbit de la joventut, Erasmus+ Joventut dóna suport a les accions següents:

 

Acció Clau 1

 

Mobilitat dels joves:

– Intercanvis juvenils

– Servei Voluntari Europeu (SVE)

 

Mobilitat dels treballadors a l’àmbit de la joventut:

– Projectes de formació i creació de xarxes

 

Acció Clau 2

 

Associacions Estratègiques:

– Promouen el treball d’alta qualitat a l’àmbit de la joventut.

 

Acció Clau 3

 

Diàleg estructurat:

– Promou els debats entre els joves i els reponsables de la presa de decisions a l’àmbit de la joventut.

 

Qui pot participar?

 

– Per a la mobilitat dels joves i per al diàleg estructurat, joves entre els 13 i els 30 anys.

– Per a la mobilitat dels treballadors a l’àmbit de la joventut i per a les associacions estratègiques no hi ha límit d’edat.

http://www.caib.es/sites/joventut/ca/erasmus_joventut_en_accio-43400/

Llistat de les Federacions Esportives de les Illes Balears

IMG_0424-01

Llistat dels principals grups excursionistes de Mallorca

0_96464_1

Grup Excursionista de Mallorca (G.E.M.)
Carrer dels Horts 1 baixos, Palma
Tel. 971 718 823
Dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 h

Els Xots Plaça de la Parròquia 7
Palma (Sa Indioteria).
Dimarts de 20,30 a 22 h

Associació juvenil s’Alzina 
Centre Social Flassaders
Carrer Ferreria 10, Palma
Tel. 627 192 147
Dimecres de 20 a 21h

Voltors / OJE 
Carrer Alber, 29 baixos, Palma
Tel. 601184109
Dijous de 21 a 23 h

Grup d’ornitologia i defensa de la Naturalesa (GOB)  Carrer Manuel Sanchis Guarner 10 bxos, Palma
Tel. 971 496 060 / 971 498 268

Moviment Escolta i Guiatge de Mallorca  Carrer Seminari, 4 bxos Palma.
Tel. 971 725 168
De dilluns a dijous de 9 a 18 h i divendres de 9 a 15 h.

Grup Excursionista Foment Carrer Constitució, 1. Palma
Tel. 971 725 396

Estol d’Excursionisme “Santueri” Tel. 656400853

 

Calendari “365 dies per la igualtat”

calendario_365_dias_por_la_igualdad_0

Dar cada día un paso más hacia la igualdad real entre mujeres y hombres. Con este objetivo, se publica el calendario “365 Días por la igualdad”, una iniciativa del Instituto de la Mujer con la que se busca hacer partícipe a toda la ciudadanía de la necesidad de seguir trabajando por la eliminación de prejuicios y barreras.

El calendario “365 Días por la igualdad” se encuentra disponible en la web del Instituto de la Mujer, desde la que se podrá descargar de forma totalmente gratuita. A través de cada mes del año este calendario da a conocer un tema central en torno al cual girarán todas las actividades y actuaciones que el Instituto de la Mujer desarrolla.

De este modo, enero estará dedicado a la igualdad dentro de la empresa, febrero hablará de la relación de la mujer con la ciencia y la tecnología, y marzo resaltará el Día Internacional de la Mujer y su papel en el siglo XXI. Con motivo del 30 aniversario de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas, abril ha sido el mes elegido para dar visibilidad a las mujeres dentro de los cuerpos de seguridad. El mes de mayo se centrará en la relación de la mujer con la educación y los medios de comunicación, junio resaltará la diversidad, con la celebración del Día internacional del Orgullo LGTBI, y julio concienciará sobre la presencia de las mujeres en los órganos políticos. Agosto hablará de las mujeres dentro del deporte, septiembre de la mujer en la cultura y octubre de su relación con el mundo rural. El año acabará con la lucha por la erradicación de la violencia ejercida sobre las mujeres, que quedará destacada en el mes de noviembre, y la reclamación de la importancia del asociacionismo femenino, en el mes de diciembre.

Feu clic per accedir a CalendarioIMIO2018.pdf

Servei d’Ocupació de les Illes Balears SOIB

El Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB) és un organisme autònom que té com a finalitat principal planificar, gestionar i coordinar les polítiques actives d’ocupació. Té les funcions assignades d’informar, orientar i dur a terme la intermediació en el mercat laboral, fomentar l’ocupació en tots els seus vessants i desenvolupar la formació professional.

Des de la seva pagina web en un clic pots accedir a diferents serveis:

» Renova o consulta la demanda

» Cercador d’ofertes públiques d’ocupació

» Cercador d’ofertes privades d’ocupació

» Cercador de cursos

» Demana cita a la teva oficina

» Tràmits en línia

» Servei d’orientació en línia SOIB 24·7

» Servei d’assessorament empresarial en línia SOIB 24·7

» Presentar oferta de treball (empreses)

👉👉👉 https://soib.es/

 

A la plana d’inici del SOIB, despleçant-se cap avall, hi trobareu diversos vídeos tutorials per aclarir les consultes més freqüents. També podeu trobar els vídeos penjats al canal youtube. Aquí en teniu un exemple: 

 

Cercador d’accions formatives SOIB

Un certificat de professionalitat és un document que expedeix l’administració laboral (a les illes, el SOIB) i que acredita, de forma oficial i amb validesa a tot l’Estat, que una persona treballadora és competent en una qualificació professional. Els certificats de professionalitat estan regulats per Reial decret, i en el marc del  Sistema Nacional de Qualificacions i Formació Professional (SNQP).

Si vols més informació sobre els certificats de professionalitat la pots consultar al web oficial: https://soib.es/info-certificats-de-professionalitat/

Si vols consultar les accions formatives que actualment estan obertes ho pots fer a: https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions14

logo_soib_png

12a Convocatòria dels Premis d’Investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior convocats pel Consell Social de la Universitat de les Illes Balears

265172_57-32x32

Amb els objectius de fomentar entre la joventut de les Illes Balears l’esperit de recerca i la creativitat en els diferents àmbits del coneixement humà, col·laborar a difondre la importància dels estudis universitaris, i facilitar la coneixença de la Universitat de les Illes Balears entre els alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior, el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears convoca enguany per dotzena vegada els premis d’investigació per a alumnes de batxillerat i de cicles formatius de grau superior.

Feu clic per accedir a 461973_corbases-xii-convocatoria-premis-dinvestigacio.pdf