Premis de narrativa curta PLOMA DE FERRO 2022

 Aquí teniu informació sobre els Premis de narrativa curta Ploma de ferro 2022, organitzats per l’Ajuntament de Capdepera.

En els arxius adjunts disposau de les bases de participació i el model de sol·licitud.

Més informació: https://www.ajcapdepera.net/ca/noticies/bases-premis-ploma-de-ferro-2022

D’altra banda, aquest concurs literari es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Això implica que en cas de resultar guanyador/guanyadora per a la percepció del premi s’haurà d’aportar la documentació següent:

  • Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (ja se us en facilitaria el model).
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
  • Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de tresoreria (ja se us en facilitaria el model).

La data límit de presentació d’obres de la categoria adulta: 18 de març de 2022 a les 14 h