Concurs Espots Carnet Jove 2018

logo_cj

L’Institut Balear de la Joventut organitza un certamen d’espots amb la finalitat fomentar la realització d’espots publicitaris del Carnet Jove de les Illes Balears per part dels centres d’educació secundària.

Destinataris: centres d’educació secundària de les Illes Balears públics, concertats o privats i també a tots aquells que duguin a terme la seva tasca docent amb joves de 12 a 17 anys durant l’any de la convocatòria.

Premis:

–       Primer premi. Fins a 8.000 € organitzar una estada cultural, nàutica o d’aventura per la classe guanyadora.

–       Quatre mencions especials. Fins a 250 € cada una, per a la compra d’un paquet de material per a l’enregistrament de vídeos o imatges.

El termini d’inscripcions serà des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB fins el 19 de març de 2018 a les 14.00h.

Animau-vos a participar!!!

http://carnetjove.caib.es/concurs-espots-carnet-jove-2018/#

Curs de prevenció d’addiccions El teu punt de mira

468520_cartell-jpg_jpg_w578

Curs gratuït amb reconeixement d’1 ECTS. Durada: 25 hores d’activitat.

7,5 hores seran presencials, i es rebrà informació sobre les conductes addictives, epidemiologia, classificació i descripció de les diferents subtàncies, reducció dels riscs i danys associats al consum i prevenció de les drogodependències -prevenció entre iguals. A més, s’ofereixen recomanacions per a l’organització de festes universitàries i els criteris per a la realització d’un clipmetratge.

Dies 14 i 15 de febrer, de 16 a 19.45 hores, a l’aula AA23 de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos.

http://ousis.uib.cat/Serveis/tu-punto/

Convocades subvencions per dur a terme projectes d’intervenció, recerca i publicacions de caràcter innovador en matèria de joventut en l’àmbit de les Illes Balears, corresponents a l’exercici 2018

ibjove_amb_nom

 

Es poden presentar sol·licituds fins al dia 2 DE MARÇ DE 2018

http://www.caib.es/sites/joventut/ca/subvencions_per_a_projectes_dactivitats_i_per_manteniment_2018/

Ciencia per a tothom 2018

074eea249fc83c45f911b147faefbd1f
Els dies 10, 11 i 12 de maig de 2018 tindrà lloc al campus de la Universitat de les Illes Balears, a la carretera de Valldemossa, la cinquena edició del projecte Ciència per a tothom.
Com si fos una fira de la ciència, els estudiants de primària i secundària podran accedir al campus de la UIB i gaudir d’aquesta activitat acompanyats pels seus professors.
Per aconseguir una organització eficient del projecte, les visites dels centres educatius s’han estructurat en franges horàries els dies 10 i 11 de maig:
 • De 8.30 a 10.30 hores
 • De 9.30 a 11.30 hores
 • De 10.30 a 12.30 hores
 • De 11.30 a 13.30 hores
 • De 12.30 a 14.30 hores
El període d’inscripció estarà obert de l’1 al 12 de febrer de 2018 a la web <http://seras.uib.cat/ciencia>.
Us recordam també que en aquests moments està oberta la inscripció a les olimpíades de Física i Química per a estudiants de 2n de batxillerat i les miniolimpíades de Biologia i Geologia i Física i Química per a estudiants de 4t d’ESO.Trobareu tota la informació a la pàgina <http://seras.uib.cat/olimpiades/>
A mès també està oberta la inscripció al I Concurs El meu primer experiment, per estudiants de primària, al Certamen de projectes educatius de química, per estudiants de 3r i 4t d’ESO i al  I Concurs de vídeos divulgatius de  ciència i tecnologia Francisco José García Palmer, per estudiants d’ESO.

El Consell de la Joventut de les Illes Balears

logoCJIBcolor

 

 

El Consell de la Joventut de les Illes Balears -en endavant, CJIB- és el màxim òrgan de canalització de la participació de la joventut en el desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de les Illes Balears. Es configura com un òrgan col·legiat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, però no participa en l’estructura orgànica no jeràrquica d’aquesta, amb la qual cosa queda garantida la seva autonomia i independència.

La funció principal és representar les persones joves de les Illes Balears i, en aquest sentit:

– Canalitza les iniciatives i les propostes de les persones joves.

– Representa la joventut davant de les institucions i assessora les administracions públiques en aquesta matèria.

– Promou l’associacionisme juvenil.

– Desenvolupa activitats i projectes que són beneficiosos per al jovent de les Illes Balears.

Qui pot formar part del CJIB?

Es preveuen dos tipus de membres, els de ple dret els observadors.

Poden ser membres de ple dret del CJIB les entitats següents:

a) Les associacions de joves constituïdes legalment i inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que compleixin els requisits següents:

 • Que estiguin formades majoritàriament per joves en edats compreses entre els 14 i els 30 anys, ambdues incloses.
 • Que no tenguin ànim de lucre.
 • Que actuïn en el territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 • Que estiguin inscrites en el Registre d’Associacions de les Illes Balears o que, inscrites en Registre Nacional d’Associacions, tenguin la seu o una delegació permanent a la comunitat autònoma de les Illes Balears; o que, segons la seva tipologia, estiguin inscrites en el registre corresponent.
 • Que tinguin implantació, com a mínim, en una illa i que acreditin un nombre mínim de deu socis o afiliats.

b) Les seccions juvenils d’associacions de qualsevol àmbit que tenguin òrgans de representació i decisió propis i independència plena per als assumptes juvenils, i que com a tals figuren en els estatuts de les associacions respectives, o que sigui delegada expressament per aquestes la representació en matèria juvenil a la secció o equivalent, mitjançant acord dels seus òrgans de govern, i que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut.

c) Les federacions d’associacions legalment constituïdes i inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que estiguin formades per un mínim de tres associacions de joves que compleixin tots els requisits que estableix la lletra a d’aquest apartat. En aquest cas, cap de les associacions no pot designar representants a títol individual en el CJIB.

d) Les entitats prestadores de serveis a la joventut, sense ànim de lucre, que estiguin inscrites en els censos autonòmic i insulars d’entitats juvenils i entitats prestadores de serveis a la joventut, que prestin serveis anualment a més de vint joves, com a mínim.

e) Els consells de la joventut insulars.

f) Els consells de la joventut locals o d’àmbit supramunicipal.

Poden ser membres observadors del CJIB les agrupacions sense personalitat jurídica, moviments, col·lectius o persones que, sense complir els requisits per ser membres de ple dret, es consideri d’especial interès la seva participació, amb veu però sense vot, en els òrgans i espais de treball del CJIB. La incorporació d’aquestes persones o col·lectius en els òrgans del CJIB necessita l’autorització prèvia del Ple. El Reglament de funcionament intern del CJIB pot determinar que aquestes persones o col·lectius siguin membres de ple dret, si compleixen els requisits de permanència en el temps i de representativitat que s’estableixin, amb l’autorització prèvia del Ple.

Com funciona el CJIB?

A través de dos tipus d’òrgans:

Els col·legiats són el Ple i la Comissió Permanent. Els unipersonals són la presidència, les vicepresidències, la secretaria i les vocalies.

 

Quins avantatges té el formar part del CJIB?

 • Tenir participació directe en les decisions que prengui el Govern en relació amb la joventut.
 • Tenir un pressupost propi per campanyes, formacions, publicacions, estudis, etc…
 • Tenir un espai de trobada amb totes les entitats en conjunt i temàtiques (lleure, culturals, socials, sindicals, polítiques…).
 • Poder optar a participar i formar-se a altres espais més enllà de les Illes.
 • Accedir al reconeixement que es realitzarà a les convocatòries de subvencions de Mallorca per aquelles associacions que participin del CJIB.

Quan començarà a funcionar el CJIB?

El pas previ és la convocatòria de les entitats perque designin representants en el Ple de constitució del CJIB. En el decurs d’aquesta sessió constitutiva s’ha de nomenar una comissió gestora que ha d’elaborar la proposta de reglament de funcionament intern. Una vegada aprovat aquest reglament, la Comissió Gestora ha de convocar el Ple perquè elegeixi les persones que han de ser membres de la Comissió Permanent. Quan prenguin possessió dels seus càrrecs les persones triades per integrar la Comissió Permanent, aquesta quedarà constituïda i la Comissió Gestora es dissoldrà automàticament.

http://www.caib.es/sites/joventut/ca/consell_de_la_joventut_de_les_illes_balears/