Campaments d’estiu 2023 Servei Insular de Joventut- Consell de Mallorca

🏕Avui és el darrer dia per inscriure’s als ☀️#Campaments d’Estiu 2023!

👦👧🏾 9-16 anys empadronats a #Mallorca

🏞 La Victòria (#Alcúdia)

📆 Preinscripcions fins al 5 de maig. La sol·licitud de preinscripció als campaments ha de fer-se a través de la seu electrònica del Consell de Mallorca. 

ℹ️Més informació: https://joventut.conselldemallorca.cat/campaments-d-estiu

CAMPS DE VOLUNTARIAT IBJOVE

❗️ Està obert el termini d’inscripció als camps de voluntariat que organitza l’IBJOVE per a joves de 16 a 30 anys.

🌄 El preu de les activitats és de 110€ a les Illes Balears i de 90€ a 120€ a les altres comunitats autònomes.

✅Hi trobareu diferents temàtiques de camps de voluntariat, com per exemple: recuperació del patrimoni, arqueologia, camps socioeducatius, d’intervenció social, etc.

ℹ️En aquest enllaç trobareu tota la informació: https://www.caib.es/sites/ibjove/ca/camps_de_voluntariat_ib-jove-86244/?fbclid=IwAR0ZVDJJI3ph2Rr5YeLyquXK8ejLAwmMq6i3oj2x98V5PL4x6J49573uUJQ

Calendari formatiu 2023 Cooperativa Jovent (Nivells 1 i 2)

Calendari formatiu  2023 Cooperativa Jovent

🧏‍♀️🧏‍♂️ Joves entre 16 i 29 anys

Requisits:

  • Estar inscrit-a al SOIB i a Garantia Juvenil
  • Per al nivell 1, no hi ha requisits acadèmics
  • Per al nivell 2: haver cursat un nivell 1 de la mateixa familia professional, ESO o equivalent

🧐 Consulta l’oferta de la Cooperativa Jovent 2023:

Obert nou ternimini per sol·licitar els ajudes al BO LLOGUER JOVE

📢 🗓 NOU TERMINI de presentació de SOL·LICITUDS: del 3 al 28 de febrer.

✅REQUISITS:

🏚 Tenir, com a màxim, 35 anys

🏚 Tenir nacionalitat espanyola, membre de la UE o Suïssa, i estrangers no comunitaris, amb permís de residència i amb residència regular a les Illes Balears.

🏚Esser titualr del contracte de lloguer de l’habitatge de residència permanent i regular, de renda mensual inferior a 900 €.

🏚 INGRESSOS de la unitat de convivència no superiors a 3 vegades l’IPREM (24.318 €).

⛔INCOMPATIBILITATS:

❌ No és compatible amb CAP ALTRA AJUDA PER AL LLOGUER que pugui concedir qualsevol altra administració o entitat pública.

📌 Se n’exceptuen els casos en què els beneficiaris:

– Tenguin consideració d’especialment vulnerables.

– Siguin perceptors de prestacions no contributives de la Seguretat Social.

– Siguin perceptors de l’ingrés mínim vital.

👉 En els casos en què s’exceptua la incompatibilitat, la suma de les ajudes rebudes no podrà superar l’import de la renda mensual de lloguer.

📑DOCUMENTACIÓ:

➡️NIF, NIE o passaport dels titulars del contracte.

➡️Contracte de feina vigent (treballadors per compte d’altri) o alta d’activitat empresarial dels autònoms.

➡️Informe de vida laboral de la TGSS.

➡️Certificat històric de convivència de l’immoble.

➡️Còpia completa del contracte de lloguer de l’HABITATGE (no habitacions) en vigor.

➡️Referència cadastral de l’immoble objecte del contracte de lloguer.

➡️Certificat d’Índex o Nota de localització acreditatiu i vigent.

➡️Justificants bancaris vàlids del pagament de les rendes mensuals.

👉Període subvencionable: 24 mensualitats de contractes de lloguer vigents a 1 de gener de 2022 fins al 15 de setembre de 2022.

+ info: 👇

Bo lloguer jove- Tota la informació

Ajudes per a un curs d’immersió lingüística en anglès

Es convoquen 2400 beques per a la participació en un programa intensiu d’immersió lingüística en anglès a Espanya en règim d’internat i pensió completa, d’una setmana de durada, el mes de juliol de 2023, per a jove nascuts-des entre 2033 i 2006.

⚠ Requisits

  • Haver nascut entre l’1 de gener de 2003 i el 31 de desembre de 2006
  • Estar matriculat en el curs 2022-2023 en qualsevol curs d’algun dels següents estudis: Batxillerat, Ensenyaments professionals de música i dansa, Grau mitjà de Formació Professional, Grau mitjà d’arts plàstiques i dissen, Grau mitjà d’ensenyaments esportius , Ensenyaments d’idiomes de nivell intermedi o avançat.
  • Haver obtingut en el curs 2022-2023 la condició de becari del Ministeri d’Educació i Formació Professional en algun dels estudis ressenyats en l’apartat anterior.
  • Tenir aprovades totes les assignatures del curs 2021-2022, a data de finalització del curs, amb una nota final mínima de 9 punts en l’assignatura d’anglès.
  • En el cas de sol·licitants que estiguin matriculats en ensenyaments bilingües, però no hagin cursat l’assignatura d’anglès com a matèria individualitzada el curs anterior, es tindrà en compte la qualificació obtinguda en l’assignatura d’anglès de quart curs d’Educació Secundària Obligatòria.
  • Estar situat en un lloc de l’ordre de prelació de sol·licituds que li permeti l’obtenció d’una de les beques convocades.

🗓 El termini per a la presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 3 d’abril de 2023.

Tota la informació de la convocatòria: https://bit.ly/3x8cKum

Tens més de 20 anys ❓

No tens el títold e batxillerat ❓

👉👉 Ara tens l’opció d’obtenir-lo a través de la prova lliure de batxillerat 2023 per a persones majors de 20 anys.

Poden participar en aquesta prova totes les persones que:

a)  Tenguin més de 20 anys o els facin el primer dia de la prova.

b) Resideixin a les Illes Balears.

c)  Tenguin el títol de Graduat en educació secundària obligatòria o equivalent a efectes acadèmics, o de l’homologació d’aquest títol.

d) No tenguin el títol de batxiller o qualsevol altre títol declarat equivalent a tots els efectes.

e) No estaguin matriculades en els ensenyaments de batxillerat en cap de les modalitats o règims.

🗓 El termini d’inscripció serà del 13 al 24 de febrer de 2023, ambdós inclosos.

Tota la informació sobre estructura de la prova, convalidacions i exempcions, models d’exàmens 👇👇

http://bitly.ws/zPZV

Vols formar part del Cos d’Observadors de Meteorologia de l’Estat??

👉 Es convoca procés selectiu per a ingrés, pel sistema general d’accés lliure, en el Cos d’Observadors de Meteorologia de l’Estat.

⚠ En total, es convoquen 83 places de les quals es reservaran quatre per als qui tinguin la condició legal de persona amb discapacitat, amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

🗓 Termini de sol·licituds: Vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. (Del 30/01/2023 al 24/02/2023)

🧐 Consulta les baseshttps://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2023-2178