El programa de GARANTIA JUVENIL

Garantia Juvenil és una iniciativa europea que pretén facilitar l’accés de les persones joves de més de 16 i menors de 30 anys al mercat de treball.

Garantia Juvenil està dirigida a persones joves en recerca de feina que no es trobin en situació d'estudiar o formar-se, ni treballant per compte propi o aliè, i vulguin aconseguir la seva inserció plena al mercat laboral.

Les persones joves podran sol·licitar la seva inscripció sempre que compleixin els REQUISITS (consulta dades concretes al web: https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil/que-es-garantia-juvenil.html

Està enfocada que totes les persones joves no ocupades ni integrades en els sistemes d’educació o formació puguin rebre una oferta d’ocupació, educació o formació, inclosa la formació d’aprenent o període de pràctiques, després d’acabar l’educació formal o quedar desocupats.

El que es preten és que cada persona jove pugui rebre una oferta en un període de quatre mesos a partir de la seva inscripció. Amb aquesta finalitat es crea el Sistema Nacional de Garantia Juvenil com un fitxer on les persones joves, inscrites amb caràcter voluntari, passen a constituir una llista única de demanda a disposició de les entitats responsables de proposar les ofertes concretes.

⚠⚠Si t’has d’inscriure per primera vegada a Garantia Juvenil ho has de fer des d’aquest enllaç: https://garantiajuvenil.sepe.es/nuevaSolicitud

⚠⚠ Si ja has accedit al sistema alguna vegada pots entrar-hi des d’aquest enllaç: https://garantiajuvenil.sepe.es/loginAcceso

📌📌Si necessites més informació o suport per a la inscripció o consulta de dades pots contactar amb noltros

Està inscrit-a a Garantia Juvenil té molts avantatges ‼‼

Entre els avantatges de Garantia Juvenil destaquen els ajuts a la contractació i les convocatòries d'educació, formació, pràctiques, aprenentatge, ocupació i autoocupació.

Premis de narrativa curta PLOMA DE FERRO 2022

 Aquí teniu informació sobre els Premis de narrativa curta Ploma de ferro 2022, organitzats per l’Ajuntament de Capdepera.

En els arxius adjunts disposau de les bases de participació i el model de sol·licitud.

Més informació: https://www.ajcapdepera.net/ca/noticies/bases-premis-ploma-de-ferro-2022

D’altra banda, aquest concurs literari es regeix per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Això implica que en cas de resultar guanyador/guanyadora per a la percepció del premi s’haurà d’aportar la documentació següent:

  • Declaració responsable de no estar incurs en cap de les prohibicions per obtenir la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (ja se us en facilitaria el model).
  • Certificat d’estar al corrent de les obligacions econòmiques amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT).
  • Certificat d’estar al corrent amb la Tresoreria General de la Seguretat Social.
  • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de tresoreria (ja se us en facilitaria el model).

La data límit de presentació d’obres de la categoria adulta: 18 de març de 2022 a les 14 h

Convocatòria de diverses borses extraordinàries per cobrir places vacants amb caràcter d’interinitat de la CAIB (cos subaltern, cos administratiu i cos superior)

📌 Borses extraordinàries per cobrir, amb caràcter d’interinitat, places vacants de diferents cossos:

🗓 Termini de sol·licitud:

Quinze dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà que s’hagi publicat aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. (BOIB núm. 27 de 19 de febrer de 2022)

⚠ T’agradaria saber com funcionen les oposiciones ⁉

Sol·licita cita per una assessoria

👇👇

👉👉 https://llucmajove.org/2022/02/14/assessoria-enfeinat/