COMPULSA I AUTENTICACIÓ DE DOCUMENTS

img_como_compulsar_documentos_17122_orig

Sovint arriben al nostre servei joves que sol·liciten compulsar un document.

S’han de distingir dos tràmits distints:

Compulsa:

Si s’ha d’entregar un document i el funcionari se l’ha de quedar per tramitar-lo convé presentar l’original i una còpia. El funcionari comprovarà que la còpia es correspon amb l’original, retornarà l’original, compulsarà la còpia i se la quedarà per iniciar el tràmit. Per exemple, seria el cas de presentar-se a unes oposicions convocades per la mateixa administració on es presenta la sol·licitud. La documentació entregada rep entrada al registre general de l’administració concreta, juntament amb una instància en la qual s’especifica el motiu de presentació de documentació.

 

Autenticació:

Suposa donar a una fotocòpia la mateixa validesa que a un document original. Hi ha dues vies:

  • Que l’autenticació la faci el mateix organisme que ha expedit el títol o el document. Per exemple, l’autenticació d’un títol universitari expedit a la UIB s’hauria de fer a la mateixa universitat http://saga.uib.cat/Arees/atencio_alumne/. Un altre exemple seria l’autenticació del DNI, que es pot sol·licitar a la Policia Nacional.
  • A través d’un notari. Els notaris tenen la potestat d’autenticar qualsevol document sempre que es presenti l’original i es pagui la corresponent quota.