Procés selectiu places vacants POLICIA LOCAL-Ajuntament de Sóller

📌📌 Convocatòria procés selectiu per cobrir com a personal funcionari de carrera 3 places vacants de la categoria de policia local de l’Ajuntament de Sóller

🗓🗓 El termini general de presentació de sol·licituds és de vint dies hàbils a partir de l’endemà del dia en què es publiqui la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

➕ info a les bases de la convocatòria 👇👇 https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2022/11538/658631/bases-especifiques-de-la-convocatoria-del-proces-s