Cercador d’ofertes públiques d’ocupació-SOIB

Pots accedir a la informació concreta de cada oferta des d’aquest enllaç: https://intranet.caib.es/accforfront/principal.xhtml?seleccion=aplicacions06&tipOf=TPOFE-PUBLICA

Has de clicar sobre l’oferta que t’interessi i consultar la informació generals, els requisits i les condicions. En cas que cumpleixis els requisits i les condicions t’interessins, pots inscriure’t a l’oferta. Si resultes seleccionat-ada, des del SOIB contactaran amb tu.

Si estàs en procés de recerca de feina o vols millorar la teva feina actual, pots sol·licitar cita per una assessoria al CIJ. Cita prèvia per whatsapp al 674 343 311

CONVOCATÒRIA DE PROVES DE LLENGUA CATALANA DE GENER DE 2023

Pròxima convocatòria de proves de llengua catalana

Inscripció

El termini d’inscripció serà del 10 al 23 de novembre, ambdós inclosos.

Calendari de les proves

​​

Llocs de les proves

Eivissa, Formentera, Inca, Manacor, Maó i Palma

Informació i inscripcions: dgpoling.caib.es

Informació general

—   Per inscriure’s a les proves dels certificats de coneixements generals (A2, B1, B2 i C1) no s’ha d’acreditar cap nivell previ.

—   Les bases de la convocatòria estableixen que només és possible la inscripció a un sol certificat de coneixements generals. En cas que faceu una inscripció a més d’un certificat general, convé que tingueu en compte el següent:

  1. En la llista provisional d’admesos i d’exclosos constareu com a exclòs de tots els nivells als quals us heu inscrit.
  2. En el termini d’esmenes haureu de triar el nivell del qual us voleu examinar, per la qual cosa en la llista definitiva d’admesos i d’exclosos constareu com a admès del nivell triat i com a exclòs de la resta de nivells als quals us heu inscrit.
  3. No es retornen les taxes de la inscripció dels nivells en què quedeu exclòs per inscripció a més d’un nivell, perquè no és un error imputable a l’Administració

—   La inscripció es podrà fer de manera telemàtica o presencialment.

—   Taxes:

—   Consultau els motius de bonificació i exempció de la taxa d’inscripció i la documentació que s’ha de presentar per acreditar-los en el document «Bonificacions i exempcions de la taxa» al final d’aquesta pàgina.

—   Els examinands seran convocats per a cada prova (escrita i oral) en crida única. Els qui no hi compareguin seran exclosos de la prova.

—   Totes les persones que es presentin a la prova escrita seran convocades a la prova oral.

—   No es guarda la puntuació de cap àrea per a pròximes convocatòries. Si alguna persona acredita una causa de força major, podrà sol·licitar que es li guardi la nota de la prova escrita, en cas que sigui apte, per a la convocatòria següent, en la qual només serà convocat a la prova oral.

—   Per ser apte de la prova, la puntuació mínima de cada àrea és de 60 punts.

Estructura, valoració i model de les proves:

http://www.caib.cat/govern/sac/fitxa.do?codi=1761295&coduo=2390443&lang=ca

Ajudes lloguer 2022

🗓 obert termini de sol·licitud fins dia 15/12/22

💻 Presenta la teva sol·licitud de manera telemàtica a http://ajudeslloguer.caib.es

Poden ser beneficiàries de les ajudes les persones físiques majors d’edat que reuneixin tots i cadascun dels requisits següents:

a) Siguin titulars, en qualitat d’arrendatàries, d’un contracte d’arrendament d’habitatge formalitzat en els termes de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans.

b) L’habitatge constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària, la qual cosa ha d’acreditar-se mitjançant un certificat o volant d’empadronament en el qual han de constar, a la data de la sol·licitud, les persones que tenen el domicili habitual en l’habitatge objecte del contracte d’arrendament. L’habitatge ha de constituir el domicili habitual i permanent durant tot el període per al qual es concedeix l’ajuda.

c) Tenguin la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, Suïssa, o el parentiu determinat per la normativa que sigui aplicable. En el cas de les persones estrangeres no comunitàries han de disposar de l’autorització d’estada o residència a Espanya.

d) La suma total de les rendes anuals de les persones que tenguin el domicili habitual i permanent en l’habitatge arrendat, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament, siguin iguals o inferiors a tres vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (IPREM). Aquest llindar és de quatre vegades l’IPREM si es tracta d’una família nombrosa de categoria general, de persones amb discapacitat o víctimes de terrorisme; i de cinc vegades l’IPREM quan es tracta de famílies nombroses de categoria especial o de persones amb discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 33 %. A aquests efectes tenen la consideració de víctimes del terrorisme les persones que han sofert danys incapacitants com a conseqüència de l’activitat terrorista, les amenaçades i segrestades, així com el o la cònjuge o parella de fet i els fills de les anteriors i de les mortes.

e) L’habitatge objecte del contracte d’arrendament ho sigui per una renda arrendatícia igual o inferior a 900 € mensuals.

f) La persona beneficiària d’aquesta ajuda que hagi canviat el domicili a un altre municipi situat a les Illes Balears, sobre el qual subscrigui un nou contracte d’arrendament, hagi comunicat aquest canvi a l’òrgan concedent en el termini màxim de quinze dies des de la signatura del nou contracte. La persona beneficiària no perd el dret a la subvenció pel canvi sempre que amb el nou contracte es compleixin tots els requisits, límits i condicions establerts en aquesta Ordre, i es formalitzi sense interrupció temporal amb l’anterior. En aquests casos, s’ha d’ajustar la quantia de l’ajuda a la de la nova renda, que ha de ser, en tot cas, igual o inferior a la reconeguda que es percebia.

➕ info:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/5404436